2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed halvårsrapport för det första halvåret 2020

August 27 | 2020
Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Ole Thastrup kommenterar

”2cureX går vidare med sina kliniska studier på kolorektal cancer, äggstockscancer och cancer i bukspottkörteln. Trots fördröjningar orsakade av covid-19-pandemin så planerar 2cureX fortfarande att lansera IndiTreat® under 2020. För att under-stödja marknadsstrategin så har vi etablerat vårt första kliniska partnerskap med ett större sjukhus i Sverige (Skånes universitetssjukhus) samt tecknat distributörsavtal för Portugal och Spanien. Early Access-programmet har bekräftat att det finns ett stort behov och en stark önskan från läkare att få tillgång till ett test baserat på funktionell precisionsmedicin i den dagliga praktiken. 2cureX kommer att dra fördel av denna efterfrågan i sin kommande marknadslansering. 2cureX konkurrensfördel understryks av att vi under innevarande kvartal mottagit tre stora internationella bidrag.

2cureX upprätthåller sin starka finansiella ställning och avslutar andra kvartalet med en kassa på 30 MSEK. Under första veckan i juli 2020 tillfördes 2cureX likviden från en riktad emission vilket ökade kassan med 40 MSEK.”.

Första halvåret (2020-01-01 till 2020-06-30) – concern

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).

Övriga rörelseintäkter uppgick till 6 011 KSEK (4 586 KSEK)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 797 KSEK (-5 035 KSEK)

Resultatet per aktie* uppgick till -0,34 SEK (-0,41 SEK)

Soliditeten** uppgick till 71% (81%)

Kassa och bank uppgick till 30 070 KSEK (34 105 KSEK)

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det första halvåret 2020: 12 420 000 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 30 juni 2020: 12 420 000 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2020

I april inledde 2cureX ett kliniskt partnerskap med Skånes universitetssjukhus, det första med ett större sjukhus i Sverige.

I april mottog 2cureX tillsammans med den kliniska samarbetspartnern Universitetskliniken Hamburg-Eppendorf ett bidrag om 810 000 euro från det tyska utbildnings- och forskningsministeriet, BMBF, för att anpassa IndiTreat till att vägleda immunterapi för patienter med äggstockscancer.

I april mottog 2cureX tyska dotterbolag tillsammans med Hahn-Schickard i Freiburg ett bidrag från tyska BMBF om 1 MEUR som understöd till den rådande strategin för att automatisera IndiTreat®-testet.

I maj undertecknade 2cureX ett distributörsavtal med Lab52 som ett led i kommersialiseringen av IndiTreat® i Portugal och Spanien.

I juni etablerade 2cureX ett samarbete med Scandion Oncology A/S och Erasmus Medical Centre i Rotterdam inom läkemedelsresistens hos bröstcancerpatienter. Projektet finansieras av ett bidrag från Eurostars om 800 000 euro.

I juni erhöll 2cureX den tredje utbetalningen från SME-instrumentet inom EU:s Horisont 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

En extra bolagsstämma i juli beslutade att ändra styrelsens sammansättning och att bemyndiga styrelsen att utöka aktiekapitalet.

I juli utökade 2cureX styrelsen till att inkludera VD Michael Lutz och professor, MD och VD Nils Brünner.

I juli slutförde 2cureX en massivt övertecknad riktad nyemission om cirka 40 MSEK.

 

För mer information om 2cureX:

Ole Thastrup, VD
E-post: ot@2curex.com
Tel: +45 22 11 53 99
www.2curex.com

Certified Adviser
Redeye AB
Tel: +46 8 121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerartusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).