2cureX AB: Nyemissionen inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North kraftigt övertecknad

November 2 | 2017
Den 27 oktober 2017 avslutades teckningstiden i 2cureX AB:s (”2cureX”) nyemission om högst cirka 18,3 MSEK inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North. Nyemissionen tecknades till cirka 65,2 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 356 procent. Genom nyemissionen tillförs 2cureX cirka 1 700 nya aktieägare och cirka 18,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka
1,7 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 2 november 2017. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm First North är, givet marknadsplatsens godkännande, beräknad att bli den 24 november 2017.

VD Ole Thastrup kommenterar:

”Jag vill börja med att tacka samtliga som visat intresse för att teckna aktier i 2cureX. Det är glädjande att intresset för vårt bolag är så stort och att vi kan välkomna så många nya ägare. Med emissionslikviden kommer vi att kunna finansiera samtliga förberedande aktiviteter inför marknadslansering av IndiTreat™, t.ex. CE-märkning och ISO-certifiering, uppbyggnad av säljorganisation och etablering av ytterligare valideringssiter.”

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till cirka 65,2 MSEK, innebärande att 2 350 000 aktier nyemitteras. 2cureX tillförs därmed cirka 18,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,7 MSEK. Med anledning av det omfattande intresse som visats i nyemissionen har det ej funnits möjlighet att tilldela en minsta teckningspost om 700 aktier till samtliga tecknare i nyemissionen. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum.

Planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

2cureX kommer att ansöka om att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm First North. Första dag för handel är planerad att bli den 24 november 2017.

Antal aktier och aktiekapital

När 2cureX:s nyemission har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 10 350 000 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 1 035 000 SEK.

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till 2cureX i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är även utsedd till Certified Adviser för bolaget.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

E-post: info@sedermera.se

Telefon: +46 40 615 14 10

http://www.sedermera.se/ 

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

http://www.2cureX.com/ 

Om 2cureX

2cureX är ett danskt bolag som utvecklar en metod vid namn IndiTreat™ vars syfte är att kartlägga den mest effektiva behandlingen för individuella kolorektalcancerpatienter. IndiTreat™ har även potential att användas inom andra cancerindikationer. 2cureX har exempelvis positiva resultat inom bröst-, äggstocks- och njurcancer.