2cureX AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2018

May 18 | 2018
2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogad fil alternativt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Första kvartalet (2018-01-01 till 2018-03-31) – koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 944 KSEK (-1 546 KSEK).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,28 SEK (-0,19 SEK).
 • Soliditeten** uppgick till 53 % (57 %).
 • Kassa och bank uppgick till 30 675 KSEK (6 624 KSEK).

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det första kvartalet 2018: 
10 350 000 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 31 mars 2018: 10 350 000 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2018

 • 2cureX avtalar i slutet av januari 2018 om de slutliga villkoren gällande ett bidrag om 29 MSEK från Horizon 2020. Bidraget erhålls för att avsluta den kliniska valideringen av bolagets IndiTreat®-produkt och för att inleda marknadslansering.
 •  2cureX meddelar i början av mars 2018 att bolaget har blivit inbjudet att presentera resultat från den kliniska studien med IndiTreat® vid ESMO World Congress of Gastrointestinal Cancer i juni 2018.
 • I mars 2018 utbetalas den första betalningen om 14,7 MSEK från Horizon 2020 till 2cureX, varav cirka 1,5 MSEK kommer att finnas på ett garantikonto hos Horizon 2020 till dess att projektet avslutas.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2cureX öppnar i slutet av april 2018, i syfte att förbereda kommersialiseringen av IndiTreat® i Tyskland, ett screeninglaboratorium i Hamburg, Tyskland. Screeninglaboratoriet kommer att bli huvudkontakt för att erbjuda IndiTreat®-tester till tyska sjukhus.
 •  2cureX kallar i slutet av april till årsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig på 2cureX:s hemsida (www.2curex.com).
 •  2cureX offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på 2cureX:s hemsida (www.2curex.com).

Övriga händelser under det första kvartalet 2018

 • 2cureX medverkar på ett antal investerarträffar, däribland Sedermeradagen Köpenhamn, Aktiespararna Stockholm och Lund samt Dansk Aktionærforening Copenhagen.
 • 2cureX meddelar att bolagets mikrotumörteknik visar förmåga att rekapitulera tumörheterogenetiet (Mol. Oncology (2018) Jan;12(1):132-147).
 • 2cureX lanserar en Frågor & Svar-sida (Q&A) på bolagets hemsida (www.2curex.com).

VD Ole Thastrup kommenterar

”Det första kvartalet 2018 var det första hela kvartalet för 2cureX som noterat bolag. Jag är mycket nöjd med den kliniska utvecklingen av vårt IndiTreat®-test för kolorektalcancerpatienter och de framsteg vi tar i uppbyggnaden av en organisation med god kapacitet att kapitalisera på marknadsmöjligheten. Den planerade europeiska lanseringen av IndiTreat® under 2020 stöds även av en intensifierad marknadsföringsinsats och lansering av ett kommersiellt screeningslaboratorium i Tyskland.

För fullständig delårsrapport, se https://www.2curex.com/investors/reports/

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

URL: www.2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter. IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt på kolorektalcancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).