2cureX AB offentliggör delårsrapport för januari – september 2018

November 23 | 2018
2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2018. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil alternativt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Nio månader (2018-01-01 till 2018-09-30) – koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 759 KSEK (-3 078 KSEK).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,65 SEK (-0,38 SEK).
 • Soliditeten** uppgick till 51 % (50 %).
 • Kassa och bank uppgick till 23 848 KSEK (5 000 KSEK).

Tredje kvartalet (2018-07-01 till 2018-09-30) – koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -711 KSEK (-301 KSEK).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,07 SEK (-0,04 SEK).

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det tredje kvartalet 2018:
10 350 000 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 30 september 2018: 10 350 000 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2018

 • 2cureX erhåller godkännande från europeiska patentverket (EPO) avseende patentet “Identifying compounds modifying a cellular phenotype”. Tillsammans med 2cureX:s existerande patentportfölj skapar det nya patentet ett brett skydd av IndiTreat®-teknologin i Europa.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2cureX erhåller CE-IVD-märkning av sin produkt IndiTreat®. CE-IVD-märkningen berättigar 2cureX att sälja IndiTreat®-test i Europa. CE-IVD-märkningen placerar 2cureX i en unik position för att, helt enligt plan, framgångsrikt lansera IndiTreat® på den europeiska marknaden under 2020.
 • 2cureX erhåller tillsammans med den kliniska partnern Vejle universitetssjukhus godkännande att inleda en klinisk studie i metastatisk bukspottkörtelcancer. IndiTreat® valideras därmed nu kliniskt i tre stora cancerindikationer (kolorektalcancer, äggstockscancer och bukspottkörtelcancer).

Övriga händelser under det tredje kvartalet 2018

 • 2cureX inbjuds att presentera vid LSX (Life Science Executives, Leadership and Investment) Congress i Stockholm den 29-30 augusti 2018.
 • 2cureX presenterar verksamheten på bl.a. Sedermeradagen Göteborg och EIC Innovator’s Summit i Berlin.
 • 2cureX GmbH säkerställer utbetalning av ett bidrag om 810 000 EUR genom en godkänd granskning på plats i bolagets forskningslokaler.
 • 2cureX meddelar att en av bolagets kliniska partners, Vejle sjukhus, presenterade en poster vid ESMO (European Society for Medical Oncology)-kongressen i München den 19-23 oktober 2018. Ett abstract på postern kan hittas på följande länk.

VD Ole Thastrup kommenterar

Vi har kommit förbi ett stort hinder på vägen till att bli ett kommersiellt MedTech-företag genom att ha erhållit CE-IVD-märkning av IndiTreat® i oktober 2018. IndiTreat® valideras kliniskt i tre stora cancerindikationer. Nästa steg är att arbeta vidare med våra starka kliniska partners, fler Key Opinion Leaders och potentiella kunder för att förbereda marknaderna i Norden, Tyskland och Storbritannien inför lansering av IndiTreat®, vilken är tilltänkt att ske under 2020.”

För fullständig delårsrapport, se https://www.2curex.com/investors/reports/

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer Maarten van der Linden, Chief Business Officer
E-post: ot@2curex.com E-post: ml@2curex.com
Telefon: +45 221153 99 Telefon: +45 22902469
www.2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat och CE-IVD-märkt funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstockscancer och bukspottkörtelcancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).