2cureX AB offentliggör halvårsrapport för det första halvåret 2018

August 24 | 2018
2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed halvårsrapport för det första halvåret 2018. Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogad fil alternativt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.

Första halvåret (2018-01-01 till 2018-06-30) – koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 049 KSEK (-2 777 KSEK).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,58 SEK (-0,35 SEK).
 • Soliditeten** uppgick till 47 % (50 %).
 • Kassa och bank uppgick till 27 838 KSEK (5 545 KSEK).

Andra kvartalet (2018-04-01 till 2018-06-30) – koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 104 KSEK (-1 231 KSEK).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,30 SEK (-0,15 SEK).

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det andra kvartalet 2018:
10 350 000 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 30 juni 2018: 10 350 000 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2018

 • 2cureX öppnar i slutet av april 2018, i syfte att förbereda kommersialiseringen av IndiTreat® i Tyskland, ett screeninglaboratorium i Hamburg, Tyskland. Screeninglaboratoriet kommer bl.a. att bli huvudkontakt för att erbjuda IndiTreat®-tester till tyska sjukhus.
 • 2cureX offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på 2cureX:s hemsida (www.2curex.com).
 • 2cureX meddelar att Bolaget inlett en förstudie avseende äggstockscancer tillsammans med Universitetssjukhuset Rigshospitalet (Köpenhamn) och University Medical Center Hamburg-Eppendorf (Hamburg). Förstudien består av totalt 40 patienter och är beräknad att slutföras under 2018.
 • Den 28 maj 2018 hålls årsstämma i 2cureX. Kommuniké från årsstämman samt ett förtydligande avseende de teckningsoptioner som det fattades beslut om finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.2curex.com).
 • 2cureX presenterar i slutet av juni positiva kliniska data från den pågående kliniska studien med IndiTreat vid ESMO (European Society for Medical Oncology) i Barcelona.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2cureX inbjuds att presentera vid LSX (Life Science Executives, Leadership and Investment) Congress i Stockholm den 29-30 augusti 2018.
 • 2cureX stärker sin patentportfölj genom att erhålla ett godkännande av det europeiska patentverket (EPO) avseende patentet “Indentifying compounds modifying a cellular phenotype”.

Övriga händelser under det andra kvartalet 2018

 • 2cureX deltar på ett antal konferenser och investerarträffar, däribland Folkemødet på Bornholm, Aktiedagen I Stockholm samt BioStock Live.
 • BioStock publicerar en investeringsrapport för 2cureX och produkten IndiTreat®.

VD Ole Thastrup kommenterar

Det första halvåret 2018 har nu avslutats och 2cureX har framgångsrikt vidareutvecklat verksamheten och gjort ett antal framsteg under det andra kvartalet 2018. Vi har bl.a. expanderat och öppnat ett screeninglaboratorium i Tyskland samt inlett en studie inom äggstockscancer tillsammans med välrenommerade läkare vid sjukhusen i Köpenhamn och Hamburg. Härutöver har vi dessutom presenterat positiva studieresultat från den pågående kliniska valideringsstudien av IndiTreat®.”

För fullständig halvårsrapport, se https://www.2curex.com/investors/reports/

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

URL: www.2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter. IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt på kolorektalcancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).