2cureX beslutar om företrädesemission inför marknadslansering av IndiTreat®

April 24 | 2019
2cureX AB (”2cureX”) meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 2 april 2019, har beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier som kan tillföra bolaget högst cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Företrädesemissionen genomförs i syfte att finansiera förlansering och lansering av IndiTreat®, slutförande av pågående kliniska valideringsstudier samt etablering av ytterligare kommersiella testcenter i de länder där lansering planeras. Emissionslikviden bedöms driva 2cureX till positivt kassaflöde, vilket beräknas nås redan under 2021. 2cureX har på förhand erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning totalt motsvarande cirka 79 procent av emissionsvolymen.

Motiv för nyemissionen

2cureX har sedan noteringen på Nasdaq Stockholm First North i november 2017 uppnått samtliga uppsatta målsättningar. Vidare har Bolaget accelererat utvecklingen genom att inleda kliniska valideringsstudier tillsammans med kliniska partners inom två ytterligare cancerindikationer samt preventiv cancermedicin. Tack vare den intensiva utvecklingen samt erhållen CE-IVD-märkning under slutet av 2018 har 2cureX möjlighet att genomföra en förlansering av IndiTreat® på utvalda nyckelmarknader, följt av en potentiellt tidigare marknadslansering. I syfte att ta tillvara på det omfattande intresset kring IndiTreat® har styrelsen i 2cureX nu beslutat om en företrädesemission om totalt cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är tilltänkt att finansiera för- och marknadslansering av IndiTreat®, slutförande av pågående kliniska valideringsstudier samt etablering av kommersiella testcenter i de länder där marknadslansering planeras. 2cureX har i dagsläget kliniska testcenter i Tyskland och Danmark, men har ambitionen att även lansera testcenter i Sverige och England under H1 2019. Emissionslikviden bedöms driva 2cureX till positivt kassaflöde, vilket beräknas nås redan under 2021.

Erbjudandet i sammandrag

  •  Teckningstid: 9-23 maj 2019.
  •  Teckningskurs: 11,95 SEK per aktie.
  •  Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 070 000 aktier, motsvarande cirka 24,7 MSEK.
  •  Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 3 maj 2019. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 april 2019. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 maj 2019. De som på avstämningsdagen den 3 maj 2019 är registrerade som aktieägare i 2cureX AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen.
  •  Teckningsförbindelser och garantiteckning: 2cureX har erhållit teckningsförbindelser om cirka 12,5 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionsvolymen och garantiteckning om cirka 7 MSEK, motsvarande cirka 29 procent av emissionsvolymen. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning cirka 79 procent av emissionsvolymen. Garantiteckningen är en s.k. ”toppgaranti”, vilket innebär att om exempelvis företrädesemissionen tecknas till 85 procent verkställs garantiteckning för resterande 15 procent upp till fulltecknad företrädesemission. För garantiteckningen utgår en kontant premieersättning om tio procent.
  •  Antal aktier innan nyemission: 10 350 000 aktier.
  •  Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North under perioden
    9 – 21 maj 2019.
  •  Handel med BTA: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 9 maj 2019 och pågå till dess att nyemissionen har registrerats på Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske i mitten av juni 2019.

Nytt datum för publicering av Q1-rapport

2cureX meddelar härmed att kvartalsrapporten för det första kvartalet 2019 kommer att publiceras den
8 maj 2019 istället för den 17 maj 2019.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till 2cureX i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission
E-post: ca@sedermera.se
Telefon: +46 40 615 14 15

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer
E-post: ot@2curex.com
Telefon: +45 22 11 53 99
www.2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin. De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).