2cureX har genomfört en riktad nyemission om cirka 40 MSEK som blev kraftigt övertecknad

July 6 | 2020
INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

2cureX AB (“2cureX” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 1 213 000 units innehållande två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1 till en begränsad grupp investerare (den “Riktade Emissionen”) mot kontant betalning. Bolaget emitterar och tilldelar även vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 till Bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 33,00 SEK per unit, motsvarande 16,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Den Riktade Emissionen beräknas i det initiala skedet tillföra Bolaget cirka 40 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Den Riktade Emissionen

För att genomföra placeringen har styrelsen i 2cureX med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 2 juli 2020 och efter avslutad bookbuilding-process, beslutat om en riktad nyemission av 1 213 000 units innehållande två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1 till en teckningskurs om 33,00 SEK per unit, motsvarande 16,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Bolaget kommer i det initiala skedet att tillföras en bruttolikvid om cirka 40 MSEK.

Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av Mangold Fondkommission AB, att den Riktade Emissionen har genomförts på marknadsmässiga villkor. Teckningskursen har bestämts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till investerare, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen motsvarar aktiens marknadsvärde.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen. Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Emissionen för lansering av IndiTreat® i flertalet marknader. Genom den Riktade Emissionen ges 2cureX – enligt styrelsens uppfattning – ett tillskott av rörelsekapital som möjliggör ökade försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter av Bolagets produkt.

Den Riktade Emissionen innebär en initial utspädningseffekt om cirka 16,34 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier att öka med 2 426 000, från 12 420 000 till 14 846 000. Utan beaktande av teckningsoptionerna av serie TO1 kommer aktiekapitalet att öka med 242 600,00 SEK från 1 242 000,00 SEK till 1 484 600,00 SEK.

Den Riktade Emissionen kommer att registreras efter det att de teckningsoptioner som ska tilldelas befintliga ägare har registrerats. Det innebär att de investerare som deltog i den Riktade Emissionen inte kommer att erhålla ytterligare teckningsoptioner genom företrädesrätt.

Teckningsoptioner till aktieägare i 2cureX

För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att i viss utsträckning kompensera sig för den utspädningseffekt som den Riktade Emissionen medför har styrelsen i 2cureX även beslutat att emittera teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som erhålls i den Riktade Emissionen) till Bolaget, som därefter på avstämningsdagen tilldelas vederlagsfritt till befintliga aktieägare i Bolaget.

Avstämningsdagen för att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO1 kommer att meddelas så snart teckningsoptionerna är registrerade vid Bolagsverket. Aktieägare i 2cureX kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO1 för varje tio (10) aktier som innehas på avstämningsdagen. Totalt emitteras 1 242 000 teckningsoptioner av serie TO1 till aktieägarna i 2cureX.

Villkor för och information om teckningsoptioner av serie TO1

Totalt emitteras 2 455 000 teckningsoptioner av serie TO1, varav 1 213 000 i den Riktade Emissionen och 1 242 000 till aktieägarna i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 april 2021 till och med den 22 april 2021, dock kan teckningskursen uppgå till högst 28,88 SEK och lägst kvotvärdet för 2cureX aktier. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från den 26 april 2021 till och med den 7 maj 2021.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan 2cureX tillföras ytterligare maximalt cirka 70,90 MSEK, beroende på teckningskurs.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer utspädningen att uppgå till cirka 14,19 procent, beräknat på antalet aktier efter registreringen av den Riktade Emissionen.

2cureX har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter det att emissionerna registrerats och tilldelning till befintliga aktieägare skett.

__________

Malmö i juli 2020
2cureX AB (publ)

Styrelsen

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer

E-post: ot@2curex.com

Telefon: +45 22 11 53 99

www.2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 23.00 CET.

Certified Adviser

Redeye AB

Telefon: +46 8 121 576 90

E-post: certifiedadviser@redeye.se

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerartusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i 2cureX i någon jurisdiktion, varken från 2cureX eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i 2cureX. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Mangold Fondkommission AB agerar för 2cureX i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. Mangold Fondkommission AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. 2cureX har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen.  I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.