2cureX meddelar att patienter framgångsrikt inkluderats i pankreascancerstudie med IndiTreat®

July 23 | 2019
2cureX AB ("2cureX", NASDAQ: 2CUREX), ett bolag i klinisk fas vilket har utvecklat IndiTreat®-testet som möjliggör individualisering av cancerbehandling, meddelar härmed att de första sju patienterna framgångsrikt har inkluderats i bolagets kliniska studie med IndiTreat® i pankreascancer (bukspottkörtelcancer). Studien genomförs på Universitetssjukhuset i Vejle, Danmark.

I november 2018 meddelade 2cureX att bolaget, tillsammans med sin kliniska partner Universitetssjukhuset i Vejle, fick godkännande för att starta en klinisk studie (NCT03821870) hos patienter med metastatisk bukspottkörtelcancer. De första sju patienterna har inkluderats mellan mars och juli 2019. Med denna inkluderingstakt ligger bolaget i fas för att slutföra inkluderingen av totalt 30 patienter i december 2020, enligt plan.

"Bukspottkörtelcancer är en förödande sjukdom. Alldeles för många patienter diagnostiseras i ett avancerat stadium och vi behöver ett genombrott i medicinsk behandling. Dessutom har vi idag inga verktyg för att förutse effektiviteten hos den enskilda patienten av de läkemedel vi redan har. Konsekvensen är att patienter ofta kämpar med svåra biverkningar av ineffektiv behandling ", säger Henrik Harling, nyligen utnämnd till Chief Medical Officer för 2cureX och fortsätter: "Det är vårt hopp att IndiTreat®-testet kan identifiera läkemedel eller läkemedelskombinationer som kan förlänga överlevnaden och säkerställa att varje patient får en acceptabel livskvalitet. Den största vinsten kommer att vara om testet kan identifiera den medicinska behandling som ensamt eller i kombination med strålbehandling kan krympa en tumör så mycket att kirurgi blir möjlig. Detta scenario kommer i hög grad att förbättra överlevnadsutsikterna för dessa patienter."

Bukspottkörtelcancer är den allvarligaste cancersjukdomen, med en 5-årsöverlevnad på 3%. Antalet nya patienter ökar och det förutspås att sjukdomen kommer att rankas som den näst mest ledande orsaken till cancerdöd inom de kommande tio åren. Trots dessa tragiska fakta har endast begränsade nya behandlingsalternativ godkänts till allmän klinisk praxis. 2cureX ser en stor möjlighet vad gäller att införa nya behandlingsmetoder som identifierats av IndiTreat®-testet.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer

E-post: ot@2curex.com

Telefon: +45 22 11 53 99

www.2curex.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 (0) 70 – 755 95 51

E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2019. 

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin. De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).