2cureX offentliggör bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017

February 15 | 2018
2cureX AB (“2cureX”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 2017. Bokslutskommuniké finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2017-01-01 till 2017-12-31) – koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 749 KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 983 KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,37 SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 88,6 %.

Fjärde kvartalet (2017-10-01 till 2017-12-31) – koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 457 KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 451 KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,18 SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret 2017:
8 431 370 aktier. Genomsnittligt antal aktier för det fjärde kvartalet 2017: 9 711 413 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 31 december 2017:
10 350 000 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2017

Fjärde kvartalet

 •  2cureX meddelar i början av oktober 2017 att extra bolagsstämma beslutat att genomföra en nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North.
 •  Den 27 oktober 2017 avslutas teckningstiden i 2cureX AB:s nyemission och nyemissionen övertecknas motsvarande en teckningsgrad om 356 procent. Bolaget tillförs genom nyemissionen cirka 1 700 nya aktieägare.
 •  Den 22 november 2017 godkänns 2cureX AB för notering på Nasdaq Stockholm First North och den 24 november 2017 inleds handeln i Bolagets aktie.
 •  2cureX meddelar i slutet av november 2017 att Bolaget stärkt ledningsgruppen genom att anställa Maarten van der Linden som Chief Business Officer (CBO).
 •  Bolaget meddelar i mitten av december 2017 att intresset för Bolagets pågående valideringsstudie för IndiTreat™ är stort och att studien under 2018 kommer att expandera till kliniker i Tyskland och England.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  2cureX avtalar i slutet av januari 2018 om de slutliga villkoren gällande ett bidrag om 29 MSEK från Horizon 2020. Bidraget erhålls för att avsluta den kliniska valideringen av bolagets IndiTreat™-produkt och för att inleda marknadslansering. Den första betalningen om 14,7 MSEK kommer att överföras till 2cureX i mars 2018, varav cirka 1,4 MSEK kommer att finnas på ett garantikonto hos Horizon 2020 till dess att projektet avslutas.

Övriga händelser under det fjärde kvartalet 2017

 •  2cureX medverkar på ett antal investerarträffar, däribland Sedermeradagen Göteborg och Aktiedagen i Stockholm.
 •  VD Ole Thastrup intervjuas av Trading Direkt. Intervjun kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=c8zLR-vjWi4 
 •  2cureX lanserar en svensk version av sin hemsida.

För fullständig bokslutskommuniké, se https://www.2curex.com/investors/reports/

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD         

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

URL: www.2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018. 

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat™ (Individual Treatment Design) – en patenterad metod för att välja rätt läkemedel till rätt patient och därigenom förbättra cancerbehandlingen. Initialt är IndiTreat™ inriktat mot kolorektalcancer, men metoden är även tillämpbar på andra cancerindikationer (t.ex. äggstocks-, bröst- och njurcancer). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).