2cureX offentliggör delårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2022

August 25 | 2022

2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed delårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Fernando Andreu kommenterar

”Under andra kvartalet välkomnade vi två värdefulla tillskott till teamet, Manuel Fernández som kvalitetschef och regulatorisk chef (QA/RA) och Raphael Gruber som medicinsk chef. Båda har nyckelförmågor för vår väg framåt, och som företag är vi stolta att ha knutit till oss de här unika talangerna.

Vi har nu närvaro i sammanlagt 16 länder, inklusive det andra kvartalets nytillskott Israel som blir en ny och viktig marknad för oss. Vårt mål är att komma upp i 20 innan årets utgång, och i den fas vi nu är i bedömer vi att vi har en god chans att överträffa målsättningarna. Därmed skulle vi bli det bolag inom testning av läkemedelskänslighet som har den största geografiska täckningen. Vidare röner vårt early access-program, IGNITE, stor uppmärksamhet, och vi bedömer att det finns potential att överträffa målet att ansluta 30 sjukhus innan utgången av 2022.

En annan väsentlig händelse som ägde rum under det andra kvartalet 2022 var vårt deltagande på ESMO:s världskongress om gastrointestinal cancer (ESMO GI). Det gav oss tillfälle att presentera IndiTreat® för en stor grupp av relevanta yrkesverksamma onkologer genom enskilda samtal, och att än en gång få det stora intresset för testning av läkemedelskänslighet inom den gruppen bekräftat.

Eftersom 2cureX växer och blir alltmer globalt inriktat, och i ett försök att optimera våra resurser, har vi beslutat att upphöra med att ta fram två språkversioner av våra kvartalsrapporter. Vi är övertygade om att vi fullgör vår skyldighet att vara transparenta gentemot aktieägarna även om vi från och med det tredje kvartalet 2022 endast kommer att presentera kvartalsrapporter på engelska.

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER
Den finansiella utvecklingen fortsätter att vara i linje med vår förväntningar, och med en kassa på 55,6 miljoner kronor i slutet av andra kvartalet 2022 stödjer våra kapitalresurser
nuvarande aktiviteter och tillväxtplaner.”

Första halvåret (2022-01-01 till 2022-06-30) – koncern

Nettoomsättningen uppgick till 8 KSEK (0 KSEK).
Övriga rörelseintäkter uppgick till 900 KSEK (4 319 KSEK)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till –14 300 KSEK (-8 810 KSEK)
Resultatet per aktie* uppgick till -0,81 SEK (-0,48 SEK)
Soliditeten** uppgick till 95 % (94 %)
Kassa och bank uppgick till 55 583 KSEK (78 913 KSEK).

 *Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det första halvåret 2022: 17 558 642 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 30 juni 2022: 17 602 916 aktier.
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser det andra kvartalet 2022

April:

2cureX styrelseordförande utnyttjar samtliga teckningsoptioner inom teckningsoptionsprogrammet 2018

Manuel Fernández börjar på 2cureX i rollen som kvalitetschef och regulatorisk chef (QA/RA)

Kallelse till årsstämma i 2cureX AB

Maj:

2cureX publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Forskningsintervju av Redeye med 2cureX VD, Fernando Andreu

2cureX utser Sedermera Corporate Finance AB som likviditetsgarant för bolagets aktie

2cureX presenterar kliniska resultat från IndiTreat® inför Society for Functional Precision Medicine

IGNITE-uppdatering: Åtta sjukhus har anslutit sig till programmet

Dr. Michael Schaefer presenteras som nominerad till styrelsen

Tre IndiTreat®-postrar antagna av ESMO-GI 2022

2cureX tillkännager en ny distributör för Finland

Juni:

2cureX meddelar att aktieförvärv gjorts av bolagets styrelseordförande och ledning

2cureX utökar distributionen av IndiTreat® till att även omfatta Israel

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Juli:

Dr. Raphael Gruber börjar på 2cureX som ny medicinsk chef

Kallelse till extra bolagsstämma i 2cureX AB

Augusti:

2cureX extra bolagsstämma beslutade att införa ett teckningsoptionsprogram för styrelseledamoten Dr. Michael Schaefer