2cureX offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2020

May 28 | 2020
2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed delårsrapport för det första kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Ole Thastrup kommenterar

”2cureX fortsätter att uppfylla de affärsmål som är nödvändiga för att framgångsrikt kunna lansera IndiTreat-testet under andra halvåret 2020. En nyckelfaktor i lanseringsstrategin är kommersiella partnerskap med regionala distributörer och sjukhus. Under det här kvartalet etablerade vi en kommersiell närvaro i Europa genom att teckna avtal med två IVD-distributörer (YourRad och Paralax) som kommer att hjälpa oss att få ut IndiTreat-testet till kunder på de skandinaviska och östeuropeiska marknaderna.

Vi rapporterade också framsteg med våra kliniska studier och med det globala patentskyddet av vår kärnprodukt, IndiTreat. Till sist har 2cureX lyckats attrahera danska, tyska och internationella bidrag som stöd till den kliniska och kommersiella verksamheten. Under kvartalet uppgick dessa till 2,603 tkr, vilket redovisas under övriga rörelseintäkter”.

Första kvartalet (2020-01-01 till 2020-03-31) – koncern

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).

Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 603 KSEK (2 287 KSEK)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 229 KSEK (-1 933 KSEK)

Resultatet per aktie* uppgick till -0.09 SEK (-0.15 SEK)

Soliditeten** uppgick till 81 % (57 %)

Kassa och bank uppgick till 30 018 KSEK (17 167 KSEK).

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det första kvartalet 2020: 12 420 000 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 31 mars 2020: 12 420 000 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser det första kvartalet 2020

  • Klinisk validering: I januari hade 2cureX kliniska prövning inom kolorektalcancer framgångsrikt rekryterat 75 procent av det patientantal som behövs för att slutföra studien.
  • Kommersialisering av IndiTreat: I februari tecknade 2cureX två distributörsavtal.
  • Produktutveckling: I februari blev ett kärnpatent för IndiTreat-testet, som tidigare har beviljats i Europa, USA och Hong Kong, även beviljat i Australien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Klinisk validering: I april inledde 2cureX ett kliniskt partnerskap med Skånes universitetssjukhus. Detta är 2cureX första partnerskap med ett större sjukhus i Sverige.
  • Produktutveckling: I april mottog 2cureX och företagets kliniska samarbetspartner, Universitetskliniken Hamburg-Eppendorf, ett bidrag på 1,3 MEUR (13,7 MSEK) från det tyska utbildnings- och forskningsministeriet, BMBF, för att anpassa IndiTreat till att vägleda immunterapi för patienter med äggstockscancer.
  • Produktutveckling: I april erhöll 2cureX tyska dotterbolag tillsammans med Hahn-Schickar och departementet för mikrosystemteknik (IMTEK) vid universitetet i Freiburg, ett bidrag på 1 MEUR (10,5 MSEK) från det tyska utbildnings-och forskningsministeriet, BMBF, till en produktutvecklingssatsning för att automatisera IndiTreat®-testet.

För mer information om 2cureX:

Ole Thastrup, VD
E-post: ot@2curex.com
Tel: +45 2211 5399

www.2curex.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Tel: +46 11 32 30 732

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerartusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).