2cureX offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2021

May 27 | 2021
2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed delårsrapport för det första kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Fernando Andreu kommenterar

”Under första kvartalet 2021 har 2cureX utnyttjat medvinden från resultaten av TICC-studien för att accelerera sin affärsutveckling och sina marknadsförberedelser. Vi har lagt till fyra länder (Italien, Frankrike, Spanien och Polen) till prioriteringarna för 2021, och har långt gångna diskussioner med distributörer där. Vi har regelbundna möten med sjukhus i de olika länderna för att identifiera första användare och diskutera program som kan underlätta introduktionen av IndiTreat® i deras kliniska praktik. Vi har även påbörjat aktiviteter för att ansöka om ersättning i Tyskland och Storbritannien.

Parallellt med detta håller vi på att uppdatera våra processer och dokumentation rörande kvalitetsstyrning och regulatoriskt arbete för att anpassa dem till den nya IVD-förordningen som träder i kraft i maj 2022.

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

Med en kassa på 54 miljoner SEK vid slutet av första kvartalet 2021 är 2cureX finansiella ställning fortsatt stark, och tillräcklig för de aktiviteter och tillväxtmål som finns planerade”.

Första kvartalet (2021-01-01 till 2021-03-31) – koncern

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).

Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 850 KSEK (2 603 KSEK)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till –2 222 KSEK (-1 229 KSEK)

Resultatet per aktie* uppgick till -0.12 SEK (-0.09 SEK)

Soliditeten** uppgick till 94 % (81 %)

Kassa och bank uppgick till 53 991 KSEK (30 018 KSEK).

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det första kvartalet 2021: 14 856 600 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 31 mars 2021: 14 856 600 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser det första kvartalet 2021

  • Organisatorisk utveckling:

I januari utser 2cureX Fernando Andreu, internationell företagsledare inom bioteknik, till ny VD.

I januari tillsätter 2cureX Kenneth Graabek Johansen, med stor erfarenhet inom ekonomisk och kommersiell ledning, som ny CFO.

  • Klinisk vallidation:

I januari blev den sista patienten behandlas i 2cureX kliniska interventionsstudie (TICC) på metastaserad kolorektal cancer.

I mars uppfyller den kliniska studien TICC sitt primära effektmått.

  • Produktutveckling:

I februari erbjuds IndiTreat® en plats i ett prestigefyllt multinationellt projekt inom äggstockscancer (DECIDER).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Finansiel:

I april fastställs lösenpriset för teckningsoptionerna TO1 till 13,22 SEK.

I april utnyttjar styrelsen och ledningen i 2cureX alla sina teckningsoptioner av serie TO1 och

tecknar aktier för 6,04 miljoner SEK.

I april förvärvar 2cureX VD Fernando Andreu aktier i bolaget.

I may publicerar Mangold Fondkommission AB en bolagsanalys av 2cureX.

I may blir teckningsgraden för teckningsoptioner TO1 cirka 96,75 procent och 2cureX AB tillförs cirka 31,40 miljoner SEK.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Fernando Andreu

Chief Executive Officer

Tel: +45 22 79 53 99

E-post: fa@2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2021.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerar tusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

Den första IndiTreat®-produkten inom metastaserad kolorektal cancer introduceras på den europeiska marknaden. Efterföljande produkter hjälper patienter i olika stadier av kolorektal cancer och andra solida cancerformer.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”). För mer information om 2cureX besök www.2cureX.com. Certified Adviser: Redeye AB, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se.