2cureX presenterar positiva kliniska data från den kliniska studien med IndiTreat vid ESMO i Barcelona

June 21 | 2018
2cureX AB (“2cureX”) offentliggör härmed att bolaget kommer att presentera positiva data från den pågående kliniska studien inom kolorektalcancer med IndiTreat® vid ESMO (European Society for Medical Oncology) World Congress on Gastrointestinal Cancer 2018 i Barcelona.

Den kliniska studien med IndiTreat® inom kolorektalcancer är indelad i två faser: en effektutvärderingsfas och en undersökande randomiseringsfas. Den första fasen i den kliniska studien närmar sig ett positivt utfall. Interimsresultaten, vilka inkluderar 14 patienter, visar en framgångsfaktor om 71 procent i hänsyn till förberedelse av tredimensionella mikrotumörer från nålbiopsier av levermetastaser. Interimsresultaten visar vidare att det i samtliga tredimensionella mikrotumörförberedelser har varit möjligt att screena både standard- och off label-behandlingar samt tillhandahålla en prioriteringslista över behandlingar till läkaren. Med den aktuella framgångsfaktorn förväntar sig styrelsen att inkludera ytterligare sex patienter innan studien fortlöper in i den randomiserade fasen av studien. Den randomiserade fasen kommer att slumpmässigt dela in patienterna i två grupper, en grupp där IndiTreat®-resultaten används för att välja behandling och en grupp där patienterna erhåller behandling baserat på läkarens urval. Som primär slutpunkt kommer bolaget att jämföra tid till sjukdomsprogression efter behandling.

Samtliga patienter som har inkluderats i den kliniska studien med IndiTreat® har långt framskriden kolorektalcancer och hade cancerspridning efter två omgångar med standardbehandling. På grund av resistans gentemot standardbehandling har bolaget inkluderat off label-läkemedel, alltså läkemedel som har godkänts för andra cancerindikationer men inte är en del av standardbehandlingen inom kolorektalcancer. Den kliniska studien är finansierad av ett bidrag om 3 MEUR från EU:s Horizon 2020-program.  

“Genom att genomföra vår första kliniska studie i långt framskriden metastatisk kolorektalcancer har vi satt IndiTreat® på prov” säger 2cureX:s VD Ole Thastrup, som fortsätter ”Eftersom det aldrig tidigare har prövats att odla 3D mikrotumörer från nålbiopsier av levermetastaser är det till stor belåtenhet vi kan nå slutsatsen att vi lyckats göra det med en framgångsfaktor om 71 %. Vidare har vi för några patienter framgångsrikt kunnat identifiera alternativa behandlingsmetoder som sträcker sig förbi standardbehandlingar. Men de aktuella positiva kliniska resultaten från vår pågående studie inom kolorektalcancer fortlöper studien enligt tidigare presenterad tidsplan.

IndiTreat® har utvecklats av 2cureX vid dess laboratorium på sjukhus i Köpenhamn och Hamburg. Det förväntas av 2cureX och dess kliniska partners att IndiTreat® kommer att bli ett standardverktyg för onkologer för att välja den rätta behandlingen för respektive patient.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

URL: www.2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2018.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal- och äggstockscancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).