2cureX utvidgar verksamheten till förebyggande cancermedicin

March 12 | 2019
2cureX AB ("2cureX") meddelar idag att bolaget tillsammans med Universitetssjukhuset Bispebjerg (Köpenhamn, Danmark) lanserar en genomförbarhetsstudie för att använda IndiTreat®-testet i syfte att identifiera befintliga eller nya läkemedel som kan förebygga cancerprekursorer (adenom) till utvecklas till fullutvecklad kolorektalcancer. Omfattande screeningsprogram har lanserats i ett stort antal europeiska länder för tidig upptäckt av kolorektalcancer. Det förväntas att mer än 500 000 individer i Europa mellan 50 och 74 år på årsbasis kommer att ha adenom med ett medel till hög risk att utvecklas till kolorektalcancer. En framgångsrik IndiTreat®-studie kommer att möjliggöra storskalig allmän testning för identifiering av förebyggande cancerbehandling utformad för den enskilda adenompatienten.

Kolorektalcancer (CRC) är den andra mest dödliga cancerindikationen i Europa. Europeiska rådet har rekommenderat att alla medlemsstater genomför befolkningsövergripande screening avseende CRC för medborgare mellan 50 och 75 år. American Cancer Society föreslog även 2018 att börja screening tidigare, vid 45 års ålder. I Danmark infördes sådan screening under 2014. Under 2016 testades 335 760 personer i Danmark och av dessa hade 6 500 personer kolonadenom klassificerade som medel till hög risk för senare utveckling av CRC.

2cureX och Universitetssjukhuset Bispebjerg inleder nu en genomförbarhetsstudie där IndiTreat® skall användas i syfte att identifiera befintliga eller nya läkemedel som kan förebygga cancerprekursorer (adenom) till utvecklas till fullutvecklad kolorektalcancer. Studien har godkänts av Danmarks nationella kommitté för hälsoforskningsetik. Studien är prövarinitierad och Universitetssjukhuset Bispebjerg kommer att täcka kostnaderna för koloskopin och 2cureX kommer att täcka kostnaderna för att genomföra IndiTreat®-testet. 2cureX kommer att erhålla adenomvävnadsprover som avlägsnas från personer som deltar i det danska screeningsprogrammet. Patientrekrytering inleds i mars 2019. Universitetssjukhuset Bispebjerg är ett av de största koloskopicentra i Danmark. Med hjälp av IndiTreat®-testet kommer 2cureX att etablera mikroadenom och testa befintliga (t.ex. COX-hämmare) och nya undersökningsmedel för deras förmåga att förhindra att adenom återkommer och utvecklas till kolorektalcancer. 

Principal Investigator och nationell koordinator av CRC-screening, Morten Rasmussen kommenterar

"CRC-screeningprogrammet i Danmark är en framgång med hög acceptans (65%) från individer att leverera ett avföringsprov. 7% av de testade individerna erbjuds därefter en koloskopi där vi tar bort adenom i 49% av fallen. Det kommer att bli ett genombrott om vi efter adenomavlägsnande kan erbjuda patienterna en medicinsk behandling som minskar risken för återkommande adenom och utveckling av CRC. Jag ser därför fram emot att se resultaten från IndiTreat®-testet".

Executive Director of Digestive Cancers Europe (DICE), Stefan Gijssels kommenterar

"För oss som paraplyorganisation, som företräder kolorektalcancerpatienterna i Europa, är screeningprogram avseende CRC essentiella för att förbättra CRC-patienters överlevnad. Alltför ofta diagnosticeras patienter sent i sjukdomsskedet. Idag diagnosticeras 56 % av kolorektalcancerpatienterna i steg III eller IV, vilket är chockerande för en sjukdom som kan ta upp till tio år att utveckla. Att kombinera allmänna screeningprogram med innovativa tester avseende läkemedel som kan förhindra återkommande adenom och CRC-utveckling kan ha stor inverkan. Vi stödjer till fullo detta initiativ”.

VD för 2cureX, Ole Thastrup kommenterar

"2cureX bedriver för närvarande kliniska prövningar i långt gången (steg IIIc och IV) kolorektal-, äggstocks- och bukspottkörtelcancer. Dessa försök går enligt plan och med CRC-studien fick vi nyligen mycket positiva interimsresultat. Det är ytterst spännande för oss att också vara involverad i premalignant sjukdom i syfte att identifiera förebyggande cancerbehandling. Jag tror att förebyggande cancermedicin kommer att bli ett stort fokusområde i framtiden. Jag förutser därför användningen av IndiTreat® i stora screeningsprogram för att välja rätt förutsägbar behandling för den enskilda adenompatienten som en mycket attraktiv ny affärsmöjlighet för 2cureX".

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer Maarten van der Linden, Chief Business Officer
E-post: ot@2curex.com E-post: ml@2curex.com
Telefon: +45 221153 99 Telefon: +45 229024 69
www.2curex.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

E-post: ca@sedermera.se

Telefon: +46 40 615 14 15

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2019.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).

Om Digestive Cancers Europe (DICE) (https://digestivecancers.eu)

DICE är en europeisk patientorganisation med fokus på mag- och tarmcancer (främst kolorektal-, bukspottkörtel- och magcancer).

Mål för DICE:

  •  Att förhindra, diagnostisera och behandla magcancer i Europa för att göra en sammanhängande och bestående ansträngning med alla intressenter, nationellt och internationellt
  •  Att ge mag-tarm-cancerpatienter och deras informella vårdgivare möjlighet att få en röst
  •  Att liera alla intressenter för att överbrygga klyftan och uppnå bästa möjliga status samt uppmuntra nya regelverk och innovationer utöver bästa praxis
  •  Att vara ledande in fortskridande av framsteg i mag-tarm-cancer