Kallelse till årsstämma i 2cureX AB

April 21 | 2022

Aktieägarna i 2cureX AB (publ), 559128-0077, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022 kl. 13:00 på Clarion Hotel Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, 211 18 Malmö.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 maj 2022, och
 • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 17 maj 2022 skriftligen till 2cureX AB, Att: Fernando Andreu, c/o MAZARS SET Revisionsbyrå AB, Box 159, 261 22 Landskrona. Anmälan kan också göras per telefon +45 22 79 53 99 eller per e-post fa@2curex.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 17 maj 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.2curex.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 17 602 916 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av styrelsearvoden.
 11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
 12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2) 
Styrelsen föreslår att styrelseordförande Povl-André Bendz utses att som ordförande leda årsstämman. Om Povl-André Bendz får förhinder utses den som styrelsen i stället anvisar. 

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3) 
Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen. 

Val av en eller flera justeringspersoner (punkt 5) 
Styrelsen föreslår Grith Hagel eller, vid förhinder, den eller de personer som styrelsen anvisar istället, till personer att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet. 

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkterna 9 och 10)
Aktieägare representerande cirka 28,6 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås en ersättning om 150 000 kronor vardera och till styrelseordförande föreslås en ersättning om 300 000 kronor.

Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och ingen revisorssuppleant utses.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)
Aktieägare representerande cirka 28,6 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Povl-André Bendz, Camilla Huse Bondesson, Michael Lutz, Nils Brünner och Ole Thastrup omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Povl-André Bendz.

Aktieägare representerande cirka 28,6 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att Dr. Michael Schaefer nyväljs som styrelseledamot. Vidare avgår Jørgen Drejer, som på egen anmodan önskar avgång ur styrelsen. 2cureX vill därav tacka Jørgen Drejer för hans arbete i styrelsen.

Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Cecilia Andrén Dorselius som huvudansvarig, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, 2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn, Danmark och på bolagets hemsida (www.2curex.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i April 2022
2cureX AB
STYRELSEN