Kallelse till extra bolagsstämma i 2cureX AB (publ)

March 14 | 2019
Aktieägarna i 2cureX AB (publ), 559128-0077, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 april 2019 kl. 15.00 på PwC:s kontor, Anna Lindhs Plats 4 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 mars 2019, och
 •  anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 27 mars 2019 skriftligen till 2cureX AB, Att: Ole Thastrup,

c/o Mazars SET Revisionsbyrå AB, Box 159, 261 22 Landskrona. Anmälan kan också göras per telefon +45 22-11 53 99 eller per e-post ot@2curex.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 27 mars 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.2curex.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 10 350 000 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1.  Stämman öppnas.
 2.  Val av ordförande vid stämman.
 3.  Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4.  Godkännande av dagordning.
 5.  Val av en eller två justeringspersoner.
 6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 8.  Val av ny styrelseledamot.
 9.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission.
 10.  Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Bestämmande av antalet styrelseledamöter (punkt 7) 

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter.

Val av ny styrelseledamot (punkt 8)

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att Camilla Huse Bondesson nyväljs som styrelseledamot. Vidare entledigas Juan Farré, Simon Hesse Hoffman samt Ulrich Spengler, som på deras egen anmodan önskar avgång ur styrelsen. 2cureX vill därav tacka Juan Farré, Simon Hesse Hoffman och Ulrich Spengler för deras arbete i styrelsen. Övriga styrelseledamöter kvarstår.

Camilla Huse Bondesson, född 1958, är en väl erfaren styrelseledamot inom medicin- och bioteknik. Camilla Huse Bondesson har en Executive MBA från Stockholms universitet. För närvarande är Camilla Huse Bondesson styrelseordförande för Gradientech AB, Immuneed AB och TdB Consultancy AB. Camilla Huse Bondesson har även över trettio års internationell operativ erfarenhet från seniora positioner på bolag inom medicin- och bioteknik, bland annat som General Manager för Behring Diagnostica AB, International Product Manager för Biacore, Marketing Director för Amersham Biosciences (nuvarande GE Healthcare Life Sciences) samt VP Marketing för Gyros AB. Sedan 2004 arbetar Camilla Huse Bondesson som konsult och partner på Conlega AB, ett konsultföretag inriktad på Life Science.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle, med aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara ett belopp om högst
25 000 000 kronor i total emissionslikvid.

Emissionen ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, 2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn, Danmark och på bolagets hemsida (www.2curex.com) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i mars 2019

2cureX AB (publ)

STYRELSEN 

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer Carit Jacques Andersen, Chief Finance Officer
E-post: ot@2curex.com E-post: cja@2curex.com
Telefon: +45 22115399 Telefon: +45 20230970
www.2curex.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

E-post: ca@sedermera.se

Telefon: +46 40 615 14 15

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2019.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektalcancer, äggstockcancer, bukspottkörtelcancer och förebyggande cancermedicin.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).