KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I 2CUREX AB (PUBL)

February 12 | 2024

Aktieägarna i 2cureX AB (publ) (”2Curex”), org.nr. 559128-0077, kallas härmed till extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman kommer att hållas torsdagen den 29 februari 2024 kl. 15:00 (CEST) i PwC:s lokaler på Anna Lindhs plats 4 i Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

  • vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 februari 2024, och
  • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 23 februari 2024 skriftligen till 2cureX AB, c/o Talenom Consulting AB, Lilla Strandgatan, 261 22 Landskrona. Anmälan kan också göras per e-post till ir@2curex.com. I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). I förekommande fall ska fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman, genom förvaltarens försorg registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 21 februari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har genomförts av relevant förvaltare senast fredagen den 23 februari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud måste förse ombudet med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska den åtföljas av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen, eller, om sådant saknas, av motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original ska, tillsammans med eventuella registreringsbevis, i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid den extra bolagsstämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordningen
  4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner
  5. Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Inval av styrelseledamot
  7. Stämman avslutas

Inval av styrelseledamot (punkt 6)

Aktieägare föreslår att den extra bolagsstämman väljer in en ny ledamot i styrelsen. Den föreslagna nya styrelseledamoten presenteras vid ett senare tillfälle eller vid den extra bolagsstämman.

Styrelsen kommer i fortsättningen att utgöras av Tonny Bülow-Nielsen, Ole Thastrup och den nyvalde styrelseledamoten.

Övrigt

Kallelsen jämte fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, 2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn, Danmark och på bolagets webbplats (www.2curex.com), och kan på begäran skickas till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägare informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören.

___________

Malmö i februari 2024

2cureX AB (publ)

Styrelsen