Kallelse till extra bolagsstämma i 2cureX AB (publ)

June 17 | 2020
Aktieägarna i 2cureX AB (publ), 559128-0077, kallas härmed till extra bolagsstämma. Bolagsstämman hålls torsdagen den 2 juli 2020 kl. 15.00 på PwC:s kontor, Anna Lindhs Plats 4 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 juni 2020, och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 26 juni 2020 skriftligen till 2cureX AB, Att: Ole Thastrup, c/o MAZARS SET Revisionsbyrå AB, Box 159, 261 22 Landskrona. Anmälan kan också göras per telefon +45 22-11 53 99 eller per e-post ot@2curex.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer under dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 26 juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas med anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val av styrelseledamöter
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
 8. Beslut om villkorsändring för teckningsoptioner av serie 2018/2020
 9. Stämman avslutas

Val av ordförande för stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman utser Povl-André Bendz till ordförande vid stämman.

Val av styrelseledamöter (punkt 6)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att öka antalet ledamöter i styrelsen från nuvarande fem ledamöter till sex ledamöter och att utse Nils Brünner och Michael Lutz till nya ledamöter. Vidare föreslår styrelsen att stämman entledigar Timm Jessen, medgrundare av 2cureX,  som av personliga skäl beslutat sig för att avgå som styrelseledamot.

Mer information om de föreslagna nya styrelseledamöterna kommer att presenteras genom ett pressmeddelande innan bolagsstämman äger rum.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

Beslut om villkorsändring för teckningsoptioner av serie 2018/2020 (punkt 8)

Vid årsstämman 2018 beslutade aktieägarna om att inrätta två incitamentsprogram till ledande befattningshavare. Jürgen Kupper, Managing director för 2cureX GmbH, tecknade och tilldelades 160 000 teckningsoptioner. Nyttjandeperioden för dessa teckningsoptioner är 28 maj – 28 september 2020.

I syfte att samordna nyttjandeperioderna för nämnda teckningsoptioner med det andra incitamentsprogrammet och för att ge ett fortsatt incitament till Jürgen Kupper att arbeta för Bolaget och skapa aktieägarvärde, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att förlänga nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2018/2020 till den 31 juli 2021.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

Övrigt

Kallelsen och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, 2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn, Danmark och på bolagets hemsida (www.2curex.com) och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

__________

Malmö i juni 2020
 

2cureX AB (publ)

Styrelsen

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer

E-post: ot@2curex.com

Telefon: +45 22 11 53 99

www.2curex.com

Certified Adviser

Redeye AB

Telefon: +46 8 121 576 90

E-post: certifiedadviser@redeye.se

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerartusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).