Kommuniké från årsstämma i 2cureX AB (publ)

May 28 | 2019
Idag, den 28 maj 2019, hölls årsstämma i 2cureX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter exklusive Timm Jessen och Ole Thastrup. Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Povl-André Bentz, Camilla Huse Bondesson, Jørgen Drejer, Timm Jessen och Ole Thastrup omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Povl-André Bentz. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen, att vidta de eventuella smärre justeringar som kan visa sig erforderliga vid registrering av besluten.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission
E-post: ca@sedermera.se
Telefon: +46 40 615 14 15

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer
E-post: ot@2curex.com
Telefon: +45 22 11 53 99
www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin. De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).