KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I 2CUREX AB (PUBL)

July 1 | 2024

Protokoll från den ordinarie bolagsstämman 2023 for 2cureX AB (publ), måndagen 1 juli 2024.

Dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av styrelsearvoden.
 11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
 13. Stämman avslutas.

Kortfattade beslut:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Stämman beslutade att VD Ole Thastrup utses att som ordförande leda årsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som godkändes är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Val av en eller flera justeringspersoner (punkt 5)

Stämman beslutade att Grith Hagel tillsammans med ordföranden skall justera årsstämmans protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (punkt 7).

VD Ole Thastrup presenterade årsredovisningen med fokus på:

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång (sida 3 årsredovisning, reviderad av PWC):

2cureX publicerade ett pressmeddelande den 17 juni 2024 (Pressmeddelanden & nyheter | 2cureX) som presenterar en investering i 2cureX AB av Kinled Grouphttp://ww w.kinled.com), ett Hong‐Kong‐baserat privat investeringsbolag med 30‐åriga investeringar i life Sciences. Dessutom har 2cureX AB säkrat ett lån på 3 miljoner EUR från Kinled för att vidareutveckla 2cureX AB inom området Functional Precision Oncology, genom att implementera en reviderad affärsstrategi. I samma pressmeddelande presenterade 2cureX att man fått ett   köperbjudande från det danska företaget Precision ApS. I erbjudandet är Precision beredd att betala 5.616.606 SEK för 2cureX A/S.  Erbjudandet är baserat på VWAP (2cureX AB) tio dagar före pressmeddelandet den 17 juni 2024 plus en premie på 10 %.

Denna kombinerade transaktion garanteras genom ett bindande term sheet.

Den fullständiga transaktionen är dock villkorad av ett accepterande av köperbjudandet från Precision ApS vid en kommande extra bolagsstämma. Om sådant godkännande inte uppnås finns det en betydande risk för fortsatt drift för 2cureX AB.

Styrelsen avser att föreslå att likvid från försäljningen av Dotterbolaget fördelas proportionellt till samtliga aktieägare i 2cureX AB i enlighet med aktiebolagslagen (Aktiebolagslagen, ABL), med de exakta belopp som kommer att fastställas.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Stämman beslutade att bolagets resultat kan disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade dessutom att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkterna 9 och 10)

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att ordinarie styrelseledamöter föreslås en ersättning om 150 000 kronor vardera och till styrelseordförande föreslås en ersättning om 300 000 kronor.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Stämman beslutade att Tonni Bülow-Nielsen, Grith Hagel och Ole Thastrup omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutades omval av Tonni Bülow-Nielsen.

Stämman beslutade att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Cecilia Andrén Dorselius som huvudansvarig revisor, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 12)

Stämman beslutade att under perioden fram till nästa årsstämma 2025 ge styrelsen rätt till att besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till teckning av eller innebär emission av ett högsta antal aktier som inte överskrider de begränsningar som stipuleras i bolagsordningen. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, och styrelsen ska vid varje enskilt tillfälle själv ha rätt att besluta om de närmare villkoren för respektive emission. Utöver kontant betalning ska betalning kunna erläggas genom apportegendom eller kvittning, eller i övrigt med villkor.

För att säkerställa att bolagets nuvarande aktieägare inte missgynnas i förhållande till de externa investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner stämman det lämpligt att emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till styrelsens teckningskurs, fastställd på marknadsmässiga villkor.