Kommuniké från extra bolagsstämma i 2cureX

November 5 | 2020
Extra bolagsstämman i 2cureX AB ("2cureX" eller "Bolaget") hölls idag den 5 november 2020 i Malmö varvid aktieägarna fattade följande beslut.

BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM 2020/2023 FÖR VISSA STYRELSELEDAMÖTER

Det beslutades, i enlighet med aktieägaren Grith Hagels förslag, om emission av högst 120 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 12 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseledamöterna Nils Brünner, Camilla Huse Bondesson och Michael Lutz, varvid samtliga teckningsberättigade styrelseledamöter äger rätt att teckna högst 40 000 teckningsoptioner var, totalt 120 000 teckningsoptioner om samtliga teckningsoptioner tecknas.

Teckningsoptionerna ska tecknas från och med den 6 november 2020 till och med den 20 november 2020 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Teckningsoptionerna emitterat vederlagsritt.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 oktober 2023 till och med den 31 december 2023 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 110 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under en period av tio handelsdagar efter dagen för extra bolagsstämman den 5 november 2020.

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till högst cirka 0,80 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet plus övriga utestående incitamentsprogram i Bolaget beräknas uppgå till högst cirka 2,11 procent förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna och utestående teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.2curex.com.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2curex.com

Telefon: +45 22 11 53 99

Certified Adviser

Redeye AB

Telefon: +46 8 121 576 90

E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerartusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Sverige, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: "2CUREX").