Kommuniké från extra bolagsstämma i 2cureX AB

February 10 | 2023

Idag, den 10 februari 2023, hölls extra bolagsstämma i 2cureX AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av nuvarande ledamöter Povl-André Bendz, Camilla Huse Bondesson, Michael Schaefer, Ole Thastrup och den nya ledamoten Michel Klimkeit. Med detta ska styrelsen bestå av 5 styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att omvälja Povl-André Bendz till styrelsens ordförande.