Kommuniké från extra bolagsstämma i 2cureX

August 8 | 2022

Extra bolagsstämman i 2cureX AB ("2cureX" eller "Bolaget") hölls idag den 8 augusti 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM 2022/2026 FÖR VISS STYRELSELEDAMOT

Det beslutades, i enlighet med aktieägaren Grith Hagels förslag, om emission av högst 40 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 4 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseledamoten Michael Schaefer, som äger rätt att teckna högst 40 000 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna ska tecknas och betalas för senast den 31 augusti 2022 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Teckningsoptionerna ska tecknas till en premie motsvarande optionens marknadsvärde, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 8 augusti 2026 till och med den 31 oktober 2026 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 110 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under en period av tio handelsdagar före dagen för extra bolagsstämman den 8 augusti 2022. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde.

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till högst cirka 0,23 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Den maximala utspädningseffekten av det föreslagna incitamentsprogrammet plus övriga utestående incitamentsprogram i Bolaget beräknas uppgå till högst cirka 4,66 procent förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna och utestående teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.2curex.com.