KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN I 2CUREX AB (PUBL)

November 14 | 2023

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Fullständiga beslut återfinns på bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Styrelseändringar

Vid extra bolagsstämman i 2cureX AB (publ) idag, den 14 november 2023, beslutade stämman att att utse Tonni Bülow-Nielsen till till ny styrelseledamot. Det beslutades vidare att välja Tonni Bülow-Nielsen till styrelseordförande.

Styrelsen kommer i fortsättningen att utgöras av Tonny Bülow-Nielsen, Michael Schaefer, Ole Thastrup, Michel Klimkeit, Povl-André Bendz och Camilla Huse Bondesson.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att under perioden fram till nästa årsstämma 2024 besluta om en emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till teckning av eller innebär emission av ett högsta antal aktier som inte överskrider de begränsningar som stipuleras i bolagsordningen. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, och styrelsen ska vid varje enskilt tillfälle själv ha rätt att besluta om de närmare villkoren för respektive emission. Utöver kontant betalning ska betalning kunna erläggas genom apportegendom eller kvittning, eller i övrigt med villkor.

För att säkerställa att bolagets nuvarande aktieägare inte missgynnas i förhållande till de externa investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till styrelsens teckningskurs, fastställd på marknadsmässiga villkor.

Publicering

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 14 november kl. 16.00 CEST.

Malmö i november i 2023
2cureX AB (publ)
Styrelsen