Sista dag för handel med BTA 1 i 2cureX AB

June 27 | 2019
I maj 2019 genomförde 2cureX AB (”2cureX”) en företrädesemission i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 2 070 000 aktier. Företrädesemissionen har nu i dess helhet registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med BTA 1 (Betald Tecknad Aktie) kommer att vara den 2 juli 2019 och stoppdag kommer att vara den 4 juli 2019.

Två delregistreringar om totalt 2 070 000 aktier har nu genomförts på Bolagsverket. Aktier som omfattas av den första delregistreringen och som avser 1 922 474 BTA 1 beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 8 juli 2019. Aktier som omfattas av den andra delregistreringen och som avser 147 526 BTA 2, som ej varit föremål för handel, kommer att konverteras till aktier och vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 17 juli 2019.

Efter registreringarna hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i 2cureX på Bolagsverket till 12 420 000 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 240 000,00 SEK.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till 2cureX i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer

E-post: ot@2curex.com

Telefon: +45 22 11 53 99

www.2curex.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

E-post: ca@sedermera.se

Telefon: +46 40 615 14 15

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin. De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).