2cureX avtalar om de slutliga villkoren gällande ett bidrag om 29 MSEK från Horizon 2020

January 22 | 2018
2cureX AB (“2cureX”) meddelar idag att bolaget har avtalat om de slutliga villkoren gällande ett tidigare kommunicerat tilldelat bidrag om 29 MSEK från EU:s Horizon 2020 SME Program. Bidraget erhålls för att avsluta den kliniska valideringen av bolagets IndiTreat™-produkt och för att inleda marknadslansering. Den första betalningen om 14,7 MSEK kommer att överföras till 2cureX i mars 2018.

Som tidigare kommunicerat valdes 2cureX i maj 2017 ut att förhandla om ett bidrag om 29 MSEK från EU:s Horizon 2020 SME-program. Under hösten 2017 har 2cureX förhandlat om villkoren med EU och bolaget kan idag meddela att de slutliga villkoren har avtalats. Bidraget betalas ut i tre separata betalningar utan något krav på medfinansiering. Den första betalningen om 14,7 MSEK kommer att överföras till 2cureX i mars 2018.

Partners till bidraget är cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien, men även patientorganisationen EuropaColon. Att Europas största patientorganisation inom kolorektalcancer deltar är mycket viktigt eftersom 2cureX ser att aktivt utbyte mellan sjukhuspersonal och patienter som en nyckel i framtida behandling av cancerbehandling.

”Med detta prestigefyllda bidrag från EU:s Horizon 2020-program har vi idag mött en viktig milstolpe. Bidraget kommer att säkerställa att vi till fullo kan genomföra vår multinationella kliniska validering inom kolorektalcancer. Vidare kommer vi att kunna etablera närvaro i nyckelländer i Europa och inleda marknadslansering av IndiTreat™. EU-bidraget stöttar vår affärsmodell till fullo och är en stark bekräftelse av IndiTreat™ och vårt affärskoncept”, kommenterar 2cureX:s VD Ole Thastrup 

Den kliniska valideringen av IndiTreat™ i kolorektalcancer inleddes framgångsrikt under oktober 2017 i Danmark. Delresultat beräknas vara tillgängliga före sommaren 2018. Den kliniska valideringen kommer under 2018 att vidgas till Tyskland (University Medical Center Hamburg-Eppendorf) och Storbritannien (Queen Elisabeth Hospital Birmingham).

IndiTreat™ har utvecklats av 2cureX i dess faciliteteter på sjukhus i Köpenhamn och Hamburg. Baserat på ett litet vävnadsprov från cancerpatientens tumör kan IndiTreat™ generera tusentals mikrotumörer. Dessa mikrotumörer behandlas sedan med ett stort antal standard- eller undersökningsbehandlingar för att undvika resistans och hitta den behandling som kan stoppa dessa tillväxt eller till och med döda mikrotumören. Därigenom kan IndiTreat™ identifiera den mest effektiva behandlingen för den individuella patienten.

IndiTreat™ adresserar initialt kolorektalcancermarknaden. Kolorektalcancer är tillsammans med lungcancer den mest vanliga orsaken till cancerdödsfall i Europa. Den årliga marknaden för IndiTreat™ inom denna cancerindikation är beräknad att vara cirka 700 MEUR.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

URL: www.2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018. 

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat™ (Individual Treatment Design) – en patenterad metod för att välja rätt läkemedel till rätt patient och därigenom förbättra cancerbehandlingen. Initialt är IndiTreat™ inriktat mot kolorektalcancer, men metoden är även tillämpbar på andra cancerindikationer (t.ex. äggstocks-, bröst- och njurcancer). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).