2cureX har erhållit första utbetalningen om 1,5 MEUR från Horizon 2020

March 13 | 2018
2cureX AB (“2cureX”) meddelar idag att bolaget har erhållit den första utbetalningen om totalt 1,5 MEUR av det tilldelade bidraget om totalt 3 MEUR från EU:s Horizon 2020 SME-program. Bidraget är tilldelat för att slutföra den kliniska valideringen av bolagets IndiTreat®-produkt och inleda marknadslanseringen av denna.

Som tidigare kommunicerat i januari 2018 har 2cureX och EU ingått slutligt avtal gällande villkoren för ett bidrag om totalt 3 MEUR (cirka 29 MSEK). 2cureX har nu erhållit den första utbetalningen. Bidraget ger stöd till 2cureX:s kliniska valideringsstudie inom metastaserande kolorektalcancer och den efterföljande marknadslanseringen av den sammankopplade IndiTreat®-produkten.

“Alltid glädjande att se den första utbetalningen”, meddelar 2cureX:s VD, Ole Thastrup, som fortsätter Vi har tidigare erhållit bidrag från EU, men villkoren för detta bidrag är mycket tillfredsställande. I diskussioner med EU i februari och mars har vi bemötts med en hög grad av flexibilitet och EU har visat intresse för att stödja 2cureX mot att bli framgångsrika. Det är tydligt att detta bidrag ger mer än ekonomiska medel”.

Parallellt med den kliniska valideringen har 2cureX inlett förberedelser inom marknadslanseringen under 2020.

2cureX:s Chief Business Officer, Maarten van der Linden kommenterar “I samband med förberedelserna för EU-bidraget gjorde vi ett grundligt arbete med att beskriva strategin och planeringen för att på ett framgångsrikt sätt lansera IndiTreat® på våra nyckelmarknader under 2020. Vi är dedikerade för att klara av våra kommersiella åtaganden och etablera den organisatoriska strukturen som kommer att ta oss till marknadslansering. Det är därför glädjande att se att vi har erhållit den första utbetalningen av EU-bidraget”.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD;                   

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99;      

URL: www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – en patenterad metod för att välja rätt läkemedel till rätt patient och därigenom förbättra cancerbehandlingen. Initialt är IndiTreat® inriktat mot kolorektalcancer, men metoden är även tillämpbar på andra cancerindikationer (t.ex. äggstocks-, bröst- och njurcancer). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).