2cureX lanserar IndiTreat.com som en viktig komponent i 2cureX förberedelser för produktlanseringen av IndiTreat® 2020

December 10 | 2019
2cureX AB (“2cureX”, NASDAQ: 2CUREX) meddelar idag att bolaget har lanserat www.IndiTreat.com. Denna webbplats ger detaljerad information till sjukvårdspersonal och patienter med  kolorektalcancer om hur IndiTreat®-testet kan hjälpa till att välja den optimala medicinska behandlingen. IndiTreat.com är en viktig komponent i 2cureX förberedelser inför produktlanseringen av IndiTreat® under 2020.

IndiTreat.com är initialt dedikerad till kolorektalcancer som den första cancerformen, vilken IndiTreat®-testet kommer att marknadsföras mot. 2cureX genomför pågående klinisk validering i andra cancerformer som äggstocks- och bukspottkörtelcancer, vilka kommer att adderas till webbplatsen IndiTreat.com när kliniskt stöd finns tillgängligt. IndiTreat.com-webbplatsen hjälper både patienter, närstående och vårdpersonal att förstå IndiTreat®-testet, identifiera vilka patienter som är berättigade och hur dessa patienter kan tillhandahållas IndiTreat®-testet.

”Den europeiska patientorganisationen Digestive Cancers Europe (DiCE) förespråkar användningen av den senaste avancerade tekniken för diagnos och cancerbehandling för alla europeiska patienter med kolorektalcancer”, kommenterar Stefan Gijssels, verkställande direktör DICE ”Vi stöder därför utvecklingen och lanseringen av ett funktionellt test som möjliggör omedelbar identifiering av en effektiv behandling, vilket är nyckeln till behandlingsframgång. Patienter ska kunna informeras om tekniken så att de kan besluta om dess användning.”

Ole Thastrup, verkställande direktör, 2cureX kommenterar: ”Utveckling och patentskydd av IndiTreat®-testet har varit en lång och utmanande process; men acceptansen från framstående kliniska institutioner och patienter har varit förvånansvärt snabbt. Det är därför glädjande att ge stöd och vägleda det stora antalet patienter, patientföreningar och läkare som kontaktar oss genom att lansera webbplatsen Inditreat.com.”

www.IndiTreat.com är nu tillgänglig och kan även nås via www.2cureX.com

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD
E-post: ot@2curex.com
Telefon: +45 2211 5399

www.2curex.com
 

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin. De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).