2cureX meddelar positiva resultat från pågående klinisk studie med kraftigt förbehandlade kolorektalcancerpatienter

February 20 | 2019
2cureX AB (“2cureX”) meddelar idag att bolagets första kliniska prövning där IndiTreat® vägleder behandlingen har uppnått både den primära och sekundära slutpunkten vid en interimanalys. Av åtta patienter behandlade enligt IndiTreat® testresultat upplevde fem patienter progressionsfri överlevnad (PFS) åtta veckor efter inledd behandling.

Patienter inkluderade i den kliniska prövningen med IndiTreat® inom kolorektalcancer (CRC) (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03251612) har långt gången metastatisk kolorektalcancer som fortsatt utvecklas efter två omgångar med standardbehandlingar. På grund av resistens mot standardbehandlingar beslöt 2cureX och Vejle universitetssjukhus att inkludera off-label-läkemedel, vilka är läkemedel godkända för behandling inom andra cancerindikationer och inte ingår som standardbehandling inom kolorektalcancer.

2cureX offentliggjorde i juni 2018 att den kliniska prövningen hade uppfyllt en teknisk sekundär slutpunkt som visade framgång om 71 % vad det gäller förberedande av 3D-mikrotumörer från nålbiopsier av levermetastas. 2cureX kan nu även meddela att den planerade interimanalysen har visat att försöket också har uppfyllt det primära effektmåttet. För att fortlöpa den kliniska prövningen behövde minst fem av patienterna som behandlats enligt IndiTreat®-testet ha PFS vid sin första utvärdering. För närvarande har
60 % av de behandlade patienterna PFS vid undersökning åtta veckor efter start av behandling baserad på IndiTreat®-test.

”Patienterna inkluderade i den pågående studien har en mycket dålig prognos”, säger Principal Investigator och Chief Oncologist Lars Henrik Jensen vid Vejle universitetssjukhus. Han fortsätter: ”Det är därför glädjande att konstatera att vi halvvägs har nått både den tekniska slutpunkten och de interna effektslutmålen för att slutföra studien. Befintliga data har visat det går att genomföra individanpassad behandling med hjälp av ett funktionellt test som IndiTreat®. Vi kommer att fortsätta studien och arbeta mot en randomiserad prövning. Långsiktigt hoppas vi även att IndiTreat® kommer vara användbart i tidigare faser av kolorektalcancer”. 

”Att visa att IndiTreat® ökar behandlingseffektiviteten för denna svårt sjuka patientgrupp är mycket uppmuntrande”, säger Ole Thastrup, VD för 2cureX. Han fortsätter: ”Att nå både den primära och sekundära slutpunkten vid denna halvtidsutvärdering understryker vår tro på IndiTreat®-teknologin och innebär att vi i samarbete med prövaren fortlöper studien mot slutsats. De positiva data från den pågående studien inom kolorektalcancer ökar även våra förväntningar på de andra IndiTreat®-studierna inom äggstockscancer och bukspottkörtelcancer.

Den kliniska prövningen inom kolorektalcancer stöds av ett bidrag om 3 MEUR från EU:s Horizon 2020-program.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD                                           Maarten van der Linden

E-post: OT@2cureX.com                               ML@2curex.com             

Telefon: +45 22 11 53 99                               +45 20 90 24 69

URL: www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottskörtelcancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).