2cureX offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019

February 28 | 2020
2cureX AB (“2cureX”) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2019. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Fjärde kvartalet (2019-10-01 till 2019-12-31) – koncern

 • Nettoomsättningen 0 KSEK (0 KSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster -2 740 KSEK (-1 783 KSEK).
 • Resultatet per aktie* -0,17 SEK (-0,05 SEK).
 • Soliditeten** 74 % (57 %).
 • Kassa och bank 33 720 KSEK (20 063 KSEK).

Helår (2019-01-01 till 2019-12-31) – koncern

 • Nettoomsättningen 0 KSEK (0 KSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster -9 411 KSEK (-8 542 KSEK).
 • Resultatet per aktie * -0,68 SEK (-0,70 SEK).

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under Q4 2019

 • Kommersiellt avtal: 2cureX ingick ett kommersiellt avtal med Docrates Cancer Center i Helsinki, det största privata cancersjukhuset i Norden (PM 8 oktober 2019).
 • Patentskydd: 2cureX har säkrat patentskydd i USA (PM 6 november 2019) och i Hong Kong (PM 15 oktober 2019).
 • Teknisk utveckling: Framsteg i analysutvecklingen för IndiTreat® inom immuno-onkologi presenterades vid ESMO Immuno-Oncology Congress i Genève (PM 13 december 2019).
 • Kännedom: Webbplatsen IndiTreat.com, riktad till patienter och läkare, lanserades (Nyheter, 10 december 2019).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Kliniska prövningar: 2cureX kliniska prövning inom kolorektalcancer har framgångsrikt rekryterat 75 procent av det planerade patientantal som behövs för att slutföra studien (PM 30 januari 2020).
 • Patentskydd: 2cureX erhöll patentskydd i Australien (PM 6 januari 2020).

VD Ole Thastrup kommenterar

"Under fjärde kvartalet 2019 startade vi vårt Early Access-program med ett avtal med Docrates (Helsingfors, Finland), Nordens största privata cancersjukhus. Detta program, som är en föregångare för vår marknadslansering av IndiTreat® testet under andra halvåret 2020, har till syfte att definiera IndiTreat erbjudandet, logistik och andra detaljer relaterade till olika europeiska marknader.

Det är mycket tillfredställande att se att vårt kärnpatent på IndiTreat fortsätter att godkännas på kommersiellt attraktiva marknader (USA, Australien och Hong Kong). Ett sådant skydd är nyckeln till att attrahera starka partners för den kommande kommersialiseringen.   

Våra kliniska prövningar fortskrider väl med den mest avancerade studien, i kolorektalcancer, till 75% genomförd. Slutförandet väntas under tredje kvartalet 2020.

2cureX går vidare till 2020 med en stark kassabehållning på 33,7 MSEK samt 11 MSEK fortfarande utestående från vårt EU bidrag, Horizon 2020”.

För fullständig bokslutskommuniké, se https://www.2curex.com/sv/investerare/rapporter/.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer
E-mail: ot@2curex.com
Telephone: +45 2211 5399
www.2curex.com

Certified Adviser:

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Email: ca@skmg.se
Phone: +46 11 32 30 732

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020.

——-

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerar tusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).