2cureX offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020.

February 25 | 2021
2cureX AB (“2cureX”) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2020. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Gemensamma kommentarer från VD Fernando Andreu och CSO Ole Thastrup

Under fjärde kvartalet 2020 har vi gått vidare med studien med IndiTreat® på kolorektal cancer (TICC). Den sista patienten har nu skrivits in och behandlats i enlighet med testrestultaten från IndiTreat®. TICC-studien är den första interventionsstudien i världen där onkologer använder ett funktionellt mikrotumörtest som vägledning för behandling. Studien är på väg att avslutas planenligt och resultaten kommer att finnas tillgängliga under första kvartalet 2021.

Under de första dagarna i januari 2021 kunde vi meddela att Fernando Andreu utnämnts till ny VD. Med lång erfarenhet inom IVD-industrin bidrar Fernando till att förstärka 2cureX kommersiellt och affärsutvecklingsmässigt inför utrullningen av den första IndiTreat®-produkten.

2cureX upprätthåller sin starka finansiella ställning och avslutar det fjärde kvartalet med en kassa på 59 MSEK.

Fjärde kvartalet (2020-10-01 till 2020-12-31) – koncern

 • Nettoomsättningen 0 KSEK (0 KSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster -2 818 KSEK (-2 740 KSEK).
 • Resultatet per aktie* -0,15 SEK (-0,17 SEK).
 • Soliditeten** 93 % (74 %).
 • Kassa och bank 58 577 KSEK (33 720 KSEK).

Helår (2020-01-01 until 2020-12-31) – koncern

 • Nettoomsättningen 0 KSEK (0 KSEK).
 • Övriga rörelseintäkter 15 391 KSEK (11 982 KSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster -8 591 KSEK (-9 411 KSEK).
 • Resultat per aktie* -0,54 SEK (-0,68 SEK).

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under Q4 2020:

 • I oktober skrevs den sista patienten in i studien med IndiTreat® på kolorektal cancer (TICC).
 • I november presenterade 2cureX en kommersiell färdplan för IndiTreat®-testet avseende perioden 2021-2023 med reservation för fortsatt påverkan från covid.
 • I december lanserade 2cureX den särskilda webbplatsen www.inditreat.com med fokus på produktinformation till patienter och behandlande läkare. Webbplatsen finns tillgänglig i fem språkversioner (engelska, svenska, tyska, spanska och portugisiska).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I januari utnämnde 2cureX Fernando Andreu, med internationell chefserfarenhet inom bioteknik, till ny VD.
 • I januari behandlades den sista patienten i 2cureX kliniska studie på kolorektal cancer (TICC) – den första interventionsstudien i världen där 3D-mikrotumörer ligger till grund för valet av cancerbehandling.
 • I januari utnämnde 2cureX Kenneth Graabek Johansen, med stor erfarenhet inom ekonomisk och kommersiell ledning, till ny CFO.
 • I februari tillkännagav 2cureX sin medverkan som samarbetspartner i det internationella äggstockscancerprojektet DECIDER, som finansieras av EU med 15 MEUR, samt att IndiTreat kommer att användas inom projektet.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Fernando Andreu, CEO                                         Ole Thastrup, CSO
Phone: +45 22 79 53 99                                        Phone: +45 22 11 53 99
Mail:
fa@2curex.com                                            Mail: ot@2curex.com

Certified Adviser:

Redeye AB

Telephone: +46 8 121 576 90

E-Mail: certifiedadviser@redeye.se

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerar tusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör och behandlingen mot vilken patienten är resistent. Omedelbart efter testet kan patienten ges den utvalda behandlingen.

De första IndiTreat®-produkterna är i kolorektal cancer. Efterföljande produkter kommer att hjälpa patienter med äggstockscancer och patienter med bukspottkörtelcancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).