2cureX offentliggör delårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2021

August 26 | 2021

2cureX AB ("2cureX") offentliggör härmed delårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Fernando Andreu kommenterar

"Vi har ökat takten i etableringen av vår kommersiella infrastruktur i Europa, pådrivna av de positiva resultaten i TICC-studien och publiceringen av dem vid ASCO-konferensen, för att öka tillgången till onkologer och patologer och få ett snabbare marknadsgenomslag med vår första produkt, IndiTreat® mCRC 3L. Som ett led i tempoökningen har vi förnyat vårt kommersiella ledningsteam och inlett diskussioner med affärspartner, med målet att etablera närvaro i tolv länder före årsskiftet.

Det snabbare tempot ställer krav på att organisation och interna processer är robusta. Förändringarna som inleddes för några månader sedan kulminerade med certifieringen av vårt kvalitetsstyrningssystem enligt ISO 13485:2016.

Med anledning av det utökade marknadsfokuset har vi omdefinierat vår framtida produktportfölj. Vi avser nu att lansera flera IndiTreat®-produkter per cancerform som täcker olika beslutstillfällen under behandlingen, så att vi därmed utökar vår marknadsmöjlighet. Vi är stolta över att ha säkrat två världsledande tillskott inom gastrointestinal cancer till vårt kliniska råd. Detta visar också på det ökande intresset inom onkologin för att förbättra dagens utförande av cancervård med hjälp av IndiTreat®.

Vi är övertygade om att vi är på väg att uppnå våra högt ställda mål för det innevarande året och 2022.

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

Efter en lyckat genomförd inlösen av teckningsoptioner i maj 2021 hade bolaget en kassa på 79 miljoner SEK vid slutet av andra kvartalet 2021. Därmed är 2cureX finansiella ställning fortsatt stark, och tillräcklig för de aktiviteter och tillväxtmål som finns planerade."

Första halvåret (2021-01-01 till 2021-06-30) – koncern

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).

Övriga rörelseintäkter uppgick till 4 319 KSEK (6 011 KSEK)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 810 KSEK (-4 797 KSEK)

Resultatet per aktie* uppgick till -0.48 SEK (-0.34 SEK)

Soliditeten** uppgick till 94 % (71 %)

Kassa och bank uppgick till 78 913 KSEK (30 070 KSEK).

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det första halvåret 2021: 15 338 033 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 30 Juni 2021: 17 287 516 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser det andra kvartalet 2021

  • April:

Lösenpriset fastställs för teckningsoptionerna TO1 till 13,22 SEK.
Styrelsen och ledningen i 2cureX utnyttjar alla sina teckningsoptioner av serie TO1 och

tecknar aktier för 6,04 miljoner SEK.

VD Fernando Andreu förvärvar 2cureX aktier i bolaget.

  • Maj:

Mangold Fondkommission AB publicerar en bolagsanalys av 2cureX.
Teckningsgraden för teckningsoptioner TO1 blir cirka 96,75 procent och 2cureX AB tillförs cirka 31,40 miljoner SEK.

  • Juni:

2cureX tillsätter två nya chefspositioner för att accelerera affärsverksamheten.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Juli:

2cureX erhåller certifiering enligt ISO 13485:2016, en viktig milstolpe för bolagets ansträngningar att göra 3D-mikrotumörer till en rutinmässig del av den kliniska praktiken.

  • Augusti:

2cureX utser Dr. John L. Marshall and Dr. Jesús García-Foncillas som nya kliniska rådgivare, båda internationellt erkända och renommerade onkologer.
2cureX meddelar i pressmeddelande, att den nu kan förutsäga svar på antiangiogena läkemedel med en modifierad version av dess lndiTreat®-teknik

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Fernando Andreu

Chief Executive Officer

Tel: +45 22 79 53 99

E-post: fa@2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (individuell behandling) testet. IndiTreat® etablerar tusentals 3D -mikrotumörer, tumöroider som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandlingen som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den valda behandlingen.

Den första IndiTreat®-produkten vid metastatisk kolorektal cancer introduceras på den europeiska marknaden. Efterföljande produkter hjälper patienter i olika stadier av kolorektal cancer och andra fasta cancerformer.

Enligt flera publicerade rapporter överstiger de totala årliga utgifterna för cancerrelaterade In Vitro Diagnostic (IVD) -tester 17,5 miljarder USD över hela världen (1), varav 2,5 miljarder USD är test som är direkt relaterade till beslutsfattande i terapi, med en CAGR på 12,7% (2)2. Trots detta stöds för närvarande bara en tredjedel av alla cancerterapibeslut av resultatet av en IVD.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: "2CUREX"). För mer information om 2cureX besök www.2cureX.com.

Certified Adviser: Redeye AB, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se.

1.
https://www.industryarc.com/Research/Cancer-IVD-Market-Research-507107

2. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/oncology-companion-diagnostics-market