2cureX offentliggör delårsrapport för det fjärda kvartalen och alla tolv månader 2021

February 24 | 2022

2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed delårsrapport för det fjärde kvartalet och alla tolv månader 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Fernando Andreu kommenterar

Som företag upplevde 2cureX en kontinuerlig utveckling år 2021, och vi kan stolt säga att vi nådde målen vi har satt för året.

Under fjärde kvartalet 2021 fick vi tre nya distributionsavtal täcker fyra nya länder, har lagt till ett nytt test (IndiTreat® Start) till vår portfölj, registrerade det första sjukhuset för vårt IGNITE-program och fick den första reklamfilmen ordning i 2cureX historia. Med detta har vi ytterligare utökat vår kommersiella räckvidd, och detta saknar motstycke serie evenemang lägger grunden för ett ambitiöst 2022, där vi förväntar oss att se IndiTreat®-tester rutinmässigt vana vid anpassa cancerbehandling av patienter över hela Europa.

Vi har utvecklat IndiTreat®-distributionsnätverket från sex länder i augusti 2021 till fjorton länder vid början av 2022 och för helåret 2022 förväntar vi oss att fortsätta expansionen.

Efter att ha registrerat Werfen (Spanien) i september, Labormed (Slovenien), Omnigen (Turkiet) och Diamedica (Lettland och Litauen) följde under Q4 2021. Under den första veckan i januari 2022 två nya avtal med företagen Perlan (Polen) och Promedica (Tjeckien och Slovakien) genomförda den aktuella kartan. Alla nya distributörer är In Vitro Diagnostics (IVD) företag väletablerade på sina marknader, med en portfölj av produkter som kompletterar IndiTreat® och är omfattande täckning av våra målkunder genom försäljning och kund stödnätverk. I december 2021 lanserade vi nya IndiTreat® mCRC Start.

IndiTreat® mCRC Start är ett test för att hjälpa onkologer bestämma vilken av de tillgängliga kemoterapikombinationerna – känd som FOLFOX, FOLFIRI och FOLFOXIRI – är bättre lämpad för en specifik patient som förstahandsbehandling.

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER
Den finansiella utvecklingen fortsätter att vara i linje med våra förväntningar, och med en kassa på 72,9 miljoner kronor i slutet av fjärde kvartalet 2021 stödjer våra kapitalresurser nuvarande aktiviteter och tillväxtplaner.”

Första tolv månader (2021-01-01 till 2021-12-31) – koncern

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
Övriga rörelseintäkter uppgick till 7 391 KSEK (15 391 KSEK)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till –21 679 KSEK (-8 591 KSEK)
Resultatet per aktie* uppgick till -1,10 SEK (-0,54 SEK)
Soliditeten** uppgick till 93 % (93 %)
Kassa och bank uppgick till 72 942 KSEK (58 577 KSEK).

 *Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det första tolv månader 2021: 16 418 767 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 31 december 2021: 17 475 716 aktier.
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser det tredje kvartalet 2021

October:

2cureX tecknar distributionsavtal med Labormed i Slovenien

2cureX ger en livesänd strategiupp-datering om bolagets produktportfölj och kommersialiseringsstrategi den 12 oktober 2021

2cureX presenterar kommersiella mål för 2022 i samband med den livesända strategiuppdateringen den 12 oktober 2021

2cureX slutförde framgångsrikt EU-projektet MicroCaT och erhöll den sista delutbetalningen av ett stöd om 3,0 MEUR

Mangold Fondkommission AB publicerade en uppdaterad bolagsanalys av 2cureX

December:

Första ordern på IndiTreat® mottagen från Labormed i Slovenien

Första sjukhuset ansluter sig till IndiTreat® -utvärderingsprogrammet IGNITE

2cureX lanserar testet IndiTreat® mCRC Start som vägledning för första linjens behandling

2cureX uppnår målen i utrullningsplanen för 2021

Ny distributör av IndiTreat® i Turkiet: Omnigen Medical Products

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Januari:

Ny institutionell aktieägare

Nya distributörer av IndiTreat®

i Tjeckien och Slovakien – Promedica – och i Polen – Perlan Technologies