2cureX offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2019

May 8 | 2019
2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed delårsrapport för det första kvartalet 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Ole Thastrup kommenterar

”Vi har rivstartat 2019 och under årets första tre månader har vi hunnit åstadkomma flera värdedrivande aktiviteter. Vi har bl.a. stärkt organisationen genom rekrytering av en CFO, presenterat framgångsrika interimsresultat från den pågående valideringsstudien inom kolorektalcancer och härutöver utvidgat verksamheten till att vara operativ inom förebyggande cancermedicin. Parallellt med detta har vi fortlöpt med våra förberedande aktiviteter inför marknadslanseringen av IndiTreat®. Det känns mycket spännande att ha åstadkommit ovanstående aktiviteter och jag ser fram emot att se den fortsatta utvecklingen under året.”

Första kvartalet (2019-01-01 till 2019-03-31) – koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 913 KSEK (-2 944 KSEK).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,15 SEK (-0,28 SEK).
 • Soliditeten** uppgick till 57 % (53 %).
 • Kassa och bank uppgick till 17 167 KSEK (30 675 KSEK).

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det första kvartalet 2019: 10 350 000 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 31 mars 2019: 10 350 000 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser det första kvartalet 2019

 • 2cureX stärker i mitten av januari 2019 organisationen genom att rekrytera Carit J. Andersen som CFO för Bolaget.
 • 2cureX presenterar i slutet av februari 2019 att Bolagets första kliniska prövning där IndiTreat® vägleder behandlingen har uppnått både den primära och sekundära slutpunkten vid en interimanalys. Av åtta patienter behandlade enligt IndiTreat® testresultat upplevde fem patienter progressionsfri överlevnad (PFS) åtta veckor efter inledd behandling.  
 • 2cureX utvidgar i mitten av mars 2019 verksamheten till förebyggande cancermedicin genom att tillsammans med Universitetssjukhuset Bispebjerg (Köpenhamn, Danmark) lansera en genomförbarhetsstudie för att använda IndiTreat®-testet i syfte att identifiera befintliga eller nya läkemedel som kan förebygga cancerprekursorer (adenom) att utvecklas till fullutvecklad kolorektalcancer.
 • 2cureX publicerar i mitten av mars 2019 kallelse till extra bolagsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.2curex.com).
 • 2cureX erhåller i slutet av mars 2019 Notice of Allowance från det amerikanska patentverket gällande patentet “Identifying compounds modifying a cellular phenotype”, vilket sedan tidigare är godkänt på den europeiska marknaden. Det amerikanska patentet kommer att vara giltigt till tidigast juli 2035.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2cureX håller i början av april 2019 extra bolagsstämma. Kommuniké med sammanfattning av fattade beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.2curex.com).
 • 2cureX offentliggör i början av april 2019 kommersiellt samarbete med Gibson Oncology LLC, USA. 2cureX kommer att använda sin IndiTreat®-teknologi för att rangordna kolorektalcancerpatienter (CRC) avseende deras känslighet för anticancerläkemedlet LMP400.
 • 2cureX meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 2 april 2019, har beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier som kan tillföra Bolaget högst cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission
E-post: ca@sedermera.se
Telefon: +46 40 615 14 15

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer
E-post: ot@2curex.com
Telefon: +45 22 11 53 99
www.2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin. De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).