2cureX offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

May 8 | 2019
2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed investeringsmemorandum inför bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds torsdagen den 9 maj 2019. Memorandumet finns tillgängligt på 2cureX:s (www.2curex.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på ovanstående hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 9-23 maj 2019.
  • Teckningskurs: 11,95 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 070 000 aktier, motsvarande cirka 24,7 MSEK.
  • Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 3 maj 2019. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 april 2019. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 maj 2019. De som på avstämningsdagen den 3 maj 2019 var registrerade som aktieägare i 2cureX AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen.
  • Teckningsförbindelser och garantiteckning: 2cureX har erhållit teckningsförbindelser om cirka 12,5 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionsvolymen och garantiteckning om cirka 7 MSEK, motsvarande cirka 29 procent av emissionsvolymen. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning cirka 79 procent av emissionsvolymen. Garantiteckningen är en s.k. ”toppgaranti”, vilket innebär att om exempelvis företrädesemissionen tecknas till 85 procent verkställs garantiteckning för resterande 15 procent upp till fulltecknad företrädesemission. För garantiteckningen utgår en kontant premieersättning om tio procent.
  • Antal aktier innan nyemission: 10 350 000 aktier.
  • Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North under perioden
    9 – 21 maj 2019.
  • Handel med BTA: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 9 maj 2019 och pågå till dess att nyemissionen har registrerats på Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske i mitten av juni 2019.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till 2cureX i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission
E-post: ca@sedermera.se
Telefon: +46 40 615 14 15

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer
E-post: ot@2curex.com
Telefon: +45 22 11 53 99
www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin. De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).