2cureX offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet 2020.

November 26 | 2020
2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed delårsrapport för det tredje kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Ole Thastrup kommenterar

IndiTreat® lanserades officiellt för kolorektal cancer vid det tredje kvartalets utgång, vid den internationella cancerkonferensen ESMO (Europeiska Sällskapet för Medicinsk Onkologi). De nio månader av 2020 som ägnats åt förberedande aktiviteter inför lanseringen har byggt upp en beredskap avseende produktutbud, prissättning och positionering för den kommersiella strategin och utrullningen på marknaden. Den inledande kommersialiseringen av IndiTreat understöddes av två andra viktiga händelser under Q3 2020: 1) Patientrekryteringen till vår studie på kolorektal cancer som inleddes 2017 slutfördes enligt plan. 2) En framgångsrik kapitalanskaffning genomfördes under juli 2020.

2cureX upprätthåller sin starka finansiella ställning och avslutar det tredje kvartalet med en kassa på 64 MSEK”.

   
Nio månader (2020-01-01 till 2020-09-30) – koncern

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).

Övriga rörelseintäkter uppgick till 10 179 KSEK (7 196 KSEK)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 773 KSEK (-6 671 KSEK)

Resultatet per aktie* uppgick till -0,38 SEK (-0,51 SEK)

Soliditeten** uppgick till 90% (71%)

Kassa och bank uppgick till 63 977 KSEK (38 655 KSEK)

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier under nio månader 2020: 13 184 234 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 30 september 2020: 14 846 000 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

   
Väsentliga händelser under Q3 2020

  • En extra bolagsstämma i juli beslutade att ändra styrelsens sammansättning och att bemyndiga styrelsen att utöka aktiekapitalet.
  • I juli utökades 2cureX styrelse med Michael Lutz (VD för HepaRegeniX GmbH) och Professor, MD, Nils Brünner (CSO på Scandion Oncology A/S).
  • I juli slutförde 2cureX en kraftigt övertecknad riktad nyemission om cirka 40 MSEK.
  • I september lanserade 2cureX IndiTreat® officiellt i samband med Europas största cancerkonferens, ESMO (Europeiska Sällskapet för Medicinsk Onkologi).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I oktober skrevs den sista patienten in i 2cureX kliniska studie på kolorektal cancer.
  • I november beslutade en extra bolagsstämma att emittera sammanlagt 120 000 teckningsoptioner, varav 40 000 vardera tillkommer de tre styrelsemedlemmarna Nils Brünner, Camilla Huse Bondesson och Michael Lutz.
  • I november presenterade 2cureX en kommersiell färdplan för IndiTreat®-testet avseende perioden 2021-2023.

   
För mer information om 2cureX:

Ole Thastrup, VD
E-post: ot@2curex.com
Tel: +45 22 11 53 99
www.2curex.com

Certified Adviser
Redeye AB
Tel: +46 8 121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se

Om 2cureX
 
2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerartusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Sverige, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: "2CUREX").