Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1

August 4 | 2020
Som tidigare kommunicerats har 2cureX AB (“2cureX” eller “Bolaget”) genomfört en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (“Teckningsoptioner”) samt delat ut Teckningsoptioner till aktieägarna i Bolaget. Första dag för handel med Teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market är den 6 augusti 2020.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO1

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 april 2021 till och med den 22 april 2021, dock kan teckningskursen uppgå till högst 28,88 SEK och lägst kvotvärdet för 2cureX aktier. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från den 26 april 2021 till och med den 7 maj 2021.

Givet fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kan 2cureX tillföras upp till cirka 70,9 MSEK, beroende på teckningskurs.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB var finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB var legal rådgivare i samband med den riktade emissionen samt utdelningen av Teckningsoptioner till aktieägarna.

För ytterligare information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2curex.com

Telefon: +45 22 11 53 99

www.2curex.com

Certified Adviser

Redeye AB

Telefon: +46 8 121 576 90

E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® skapar tusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland, Sverige och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).