Kallelse till årsstämma i 2cureX AB (publ)

April 25 | 2018
Aktieägarna i 2cureX AB (publ), 559128-0077, kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 maj 2018 kl. 15.30 på PwC:s kontor, Anna Lindhs Plats 4 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 maj 2018, och
 •  anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 22 maj 2018 skriftligen till 2cureX AB, Att: Ole Thastrup,

c/o Mazars SET Revisionsbyrå AB, Box 159, 261 22 Landskrona eller per e-post ot@2curex.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 22 maj 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.2curex.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 10 350 000 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1.  Stämman öppnas.
 2.  Val av ordförande vid stämman.
 3.  Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4.  Godkännande av dagordning.
 5.  Val av en eller två justeringspersoner.
 6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7.  Verkställande direktörens anförande.
 8.  Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9.  Beslut

          a)       fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

          b)      disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

          c)       om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

 1.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 2.  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 3.  Val av styrelse och revisor.
 4.  Beslut om incitamentsprogram för den anställda Jürgen Kupper genom emission av högst 160 000 teckningsoptioner.
 5.  Beslut om incitamentsprogram för den anställda Maarten van der Linden genom emission av högst 80 000 teckningsoptioner.
 6.  Beslut om incitamentsprogram för vissa av styrelsens ledamöter genom emission av teckningsoptioner.
 7.  Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkterna 10 och 11)

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att inget styrelsearvode ska utgå. Vidare har styrelsen föreslagit att ett revisionsbolag ska utses till bolagets revisor och att ingen revisorssuppleant utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 12)

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Povl-André Bentz, Jørgen Drejer, Juan Farré, Simon Hoffman, Timm Jessen, Ulrich Spengler och Ole Thastrup omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Povl-André Bentz. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om incitamentsprogram för den anställda Jürgen Kupper genom emission av högst 160 000 teckningsoptioner (punkt 13)

Styrelsen för 2cureX AB, org.nr 559128-0077, (”Bolaget”) föreslår att årsstämman beslutar, om emission av högst 160 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 16 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

 1.  Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Jürgen Kupper, anställd i Bolagets dotterbolag 2cureX GmbH, som äger rätt att teckna högst 160 000 teckningsoptioner.
 2.  Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 1 juni 2018 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
 3.  Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 4.  Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget beräknat som genomsnittet av slutkursen för Bolagets aktier på NASDAQ Stockholm First North på varje handelsdag under perioden 8 maj 2018 till och med 28 maj 2018 (båda dagarna inklusive) med tillsats av 12%.
 5.  Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 6.  Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera en optionsplan för en anställd inom koncernen. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och den anställde att arbeta och verka för att Bolaget och koncernen når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling.
 7.  De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av separat bilaga som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.
 8.  Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om incitamentsprogram för den anställda Maarten van der Linden genom emission av högst 80 000 teckningsoptioner (punkt 14)

Styrelsen för 2cureX AB, org.nr 559128-0077, (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar, om emission av högst 80 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 8 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Maarten van der Linden, anställd i Bolagets dotterbolag 2cureX GmbH, som äger rätt att teckna högst 80 000 teckningsoptioner.
 2. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 1 juni 2018 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
 3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt
 4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget beräknat som genomsnittet av slutkursen för Bolagets aktier på NASDAQ Stockholm First North på varje handelsdag under perioden 8 maj 2018 till och med 28 maj 2018 (båda dagarna inklusive) med tillsats av 12%.
 5. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 6. Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera en optionsplan för en anställd inom koncernen. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och den anställde att arbeta och verka för att Bolaget och koncernen når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling.
 7. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av separat bilaga som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.
 8. Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om incitamentsprogram för vissa av styrelsens ledamöter genom emission av teckningsoptioner (punkt 15)

Aktieägaren Grith Hagel föreslår att årsstämman i 2cureX AB, org. nr 559128-0077, (”Bolaget”) beslutar om emission av högst 120 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 12 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelsens ordförande och en ytterligare ledamot, varvid styrelseordföranden äger rätt att teckna högst 80 000 teckningsoptioner och den andra ledamoten äger rätt att teckna högst 40 000 teckningsoptioner.
 2. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 1 juni 2018 på särskild teckningslista.
 3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget beräknat som genomsnittet av slutkursen för Bolagets aktier på NASDAQ Stockholm First North på varje handelsdag under perioden 8 maj 2018 till och med 28 maj 2018 (båda dagarna inklusive) med tillsats av 12%.
 5. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 6. Syftet med emissionen är att inom ramen för ett incitamentsprogram erbjuda vissa styrelsens ledamöter ett motivationshöjande ägarengagemang. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för bolagets aktieägare och deltagande styrelseledamöter att arbeta och verka för att bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de deltagande ledamöterna.
 7. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av separat bilaga som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.
 8. Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på 2. Tværvej, Bispebjerg Bakke 23, i Köpenhamn, Danmark samt på bolagets webbplats (www.2curex.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i april 2018

2cureX AB (publ)

STYRELSEN

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

URL: www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient och därigenom förbättra cancerbehandlingen. 2cureX genomför för närvarande en multinationell klinisk studie där IndiTreats® potential undersöks på kolorektalcancerpatienter. IndiTreat® är inriktat mot kolorektalcancer, men metoden är även tillämpbar på andra cancerindikationer. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).