Kommuniké från årsstämma i 2cureX AB

May 27 | 2021
Idag, den 27 maj 2021, hölls årsstämma i 2cureX AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncern-balansräkning

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 150 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant utses samt att arvode till revisor ska utgå med 125 000 kronor.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Povl-André Bendz, Camilla Huse Bondesson, Jørgen Drejer, Michael Lutz, Nils Brünner och Ole Thastrup omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Povl-André Bendz. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Cecilia Andrén Dorselius som huvudansvarig revisor, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för verkställande direktör Fernando Andreu genom emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade om en emission av teckningsoptioner enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade om en emission av högst 700 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 70 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

  1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma den verkställande direktören Fernando Andreu, som äger rätt att teckna högst 700 000 teckningsoptioner.
  2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  3. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget. Teckningsoptionerna ska utnyttjas under perioderna:

1 april 2022 till och med 30 juni 2022 (233 333 teckningsoptioner)

1 april 2023 till och med 30 juni 2023 (233 333 teckningsoptioner) och

1 april 2024 till och med 30 juni 2024 (233 334 teckningsoptioner)

i allt 700 000 teckningsoptioner.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 110 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio handelsdagar efter årsstämma den 27 maj 2021. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde.

  1. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
  2. Syftet med emissionen är att inom ramen för ett incitamentsprogram erbjuda ett motivationshöjande ägarengagemang för den ny verkställande direktören. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för bolagets aktieägare och verkställande direktör att arbeta och verka för att bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för verkställande direktör.
  3. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1A som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.
  4. Det beslutades att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Fernando Andreu

Chief Executive Officer

Tel: +45 22 79 53 99

E-post: fa@2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerar tusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

Den första IndiTreat®-produkten inom metastaserad kolorektal cancer introduceras på den europeiska marknaden. Efterföljande produkter hjälper patienter i olika stadier av kolorektal cancer och andra solida cancerformer.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”). För mer information om 2cureX besök www.2cureX.com. Certified Adviser: Redeye AB, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se.