Kommuniké från extra bolagsstämman i 2cureX AB (publ)

July 2 | 2020

Styrelseändringar

Vid extra bolagsstämman i 2cureX AB (publ) idag, den 2 juli 2020, beslutade stämman att öka antalet ledamöter sex ledamöter. Stämman beslutade även att entlediga Timm Jessen, medgrundare av 2cureX, som av personliga skäl beslutade att avgå som styrelseledamot, och att utse Nils Brünner och Michael Lutz till nya ledamöter.  

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Villkorsändring för teckningsoptioner av serie 2018/2020

Beslutades att förlänga nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2018/2020 från tidigare 28 september 2020 till den 31 juli 2021.

Publicering
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 2 juli kl. 16.00 CEST.

Malmö i juli 2020

2cureX AB (publ)

Styrelsen

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer

E-post: ot@2curex.com

Telefon: +45 22 11 53 99

www.2curex.com

Certified Adviser

Redeye AB

Telefon: +46 8 121 576 90

E-post: certifiedadviser@redeye.se

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerartusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland, Storbritannien och Sverige.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).