Kraftigt övertecknad företrädesemission i 2cureX AB

May 28 | 2019
Den 23 maj 2019 avslutades teckningstiden i 2cureX AB:s (”2cureX”) företrädesemission inför marknadslansering av IndiTreat®. Intresset för företrädesemissionen var stort och företrädesemissionen tecknades (exklusive garantiåtagande) till totalt cirka 60 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 241 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 2 070 000 aktier och 2cureX tillförs cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor beräknas skickas ut idag, den 28 maj 2019. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

VD Ole Thastrup kommenterar

“Vi är mycket tacksamma över intresset i vår företrädesemission. Jag vill tacka våra befintliga aktieägare förtroendet och tacka samtliga intressenter som har tecknat i företrädesemissionen. Vi har flera spännande verksamhetsår framför oss och emissionslikviden kommer att möjliggöra att vi realiserar vår marknadslansering av IndiTreat® på bästa sätt. Jag ser med tillförsikt på 2cureX:s fortsatta resa.”  

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Företrädesemissionen tecknades till 59 661 020,30 SEK inklusive teckningsåtagande och exklusive garantiåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 241 procent. 2 070 000 aktier nyemitteras och 2cureX tillförs därmed cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3 MSEK. 2 056 108 aktier, motsvarande cirka 99,33 procent av den tecknade emissionsvolymen, tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. Med anledning av det omfattande intresset behöver inte garantiteckningar tas i anspråk. Avräkningsnotor beräknas att skickas ut idag, den 28 maj 2019. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i 2cureX att uppgå till 12 420 000 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 1 242 000,00 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juni 2019.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till 2cureX i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer
E-post: ot@2curex.com
Telefon: +45 22 11 53 99
www.2curex.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

E-post: ca@sedermera.se

Telefon: +46 40 615 14 15

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin. De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).