RÄTTELSE: 2cureX offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet 2019

November 22 | 2019
2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed delårsrapport för det tredje kvartalet 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Rättelsen avser att rapporten ej var bilagd pressmeddelandet i föregående publicering.

VD Ole Thastrup kommenterar

”Vi fortsätter att fullt fokusera på kommersialiseringen av IndiTreat, med en planerad lansering i 2020. Vidare driver vi flera kliniska studier för att dra nytta av ett betydligt ökat intresse för att införa 3D-funktionstester i cancervården. Förlanseringsaktiviteter som ger stöd åt marknadslanseringen av IndiTreat® under 2020 följer planen och vår kommersiella modell med ett Early Access Program tas emot positivt av ledande kliniska institutioner.”

Nio månader (2019-01-01 till 2019-09-30) – koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
 • Resultat förr skatt uppgick till -6 671 KSEK (-6 759 KSEK).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,51 SEK (-0,65 SEK).
 • Soliditeten** uppgick till 71 % (51 %).
 • Kassa och bank uppgick till 38 655 KSEK (23 848 KSEK).

Tredje kvartalet (2019-07-01 till 2019-09-30) – koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
 • Resultat förr skatt uppgick till -1 636 KSEK (-711 KSEK).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 SEK (-0,07 SEK).

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det tredje kvartalet 2019:
12 420 000 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 30 september 2019: 12 420 000 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2019

 • Dr. Med. Henrik Harling anställdes i juli som Chief Medical Officer för att övervaka bolagets multinationella kliniska prövningar och delta i lanseringen av IndiTreat. Han ingår även i 2cureX:s ledningsgrupp.

 

 • De sju första patienterna är inskrivna i IndiTreat-pankreascancerstudien vid Universitetssjukhuset i Vejle. Rekryteringsgraden för patienter följer därvid planen.
 • I september presenterade 2cureX detaljer kring IndiTreat Early Access-programmet för sjukhus/kliniker, som en del av IndiTreat pre-lanseringen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2cureX och ett av Nordens största privata cancersjukhus har slutit avtal om IndiTreat Early Access-programmet.
 • Patentskyddet för IndiTreat utvidgades till Asien genom beviljandet av ett patent i Hong Kong.
 • 2cureX fortsätter att säkerställa ett starkt patentskydd på större marknader genom beviljandet av ett patent i USA.

För den fullständiga delårsrapporten se: https://www.2curex.com/sv/investerare/rapporter/

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer  
E-post: ot@2curex.com  
Telefon: +45 22 11 53 99  
www.2curex.com  

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 70 755 95 51

E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2019.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin. De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).