Universitetssjukhuset Rigshospitalet, University Medical Center Hamburg-Eppendorf och 2cureX har inlett en studie avseende äggstockscancer

May 24 | 2018
Rigshospitalet (“RH”) (Köpenhamn), University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg (“UKE”) (Hamburg) och 2cureX AB (“2cureX”) offentliggör idag att de har inlett en klinisk förstudie för att utvärdera förmågan hos 2cureX:s IndiTreat®-test att öka effektiviteten av kemoterapi på patienter med äggstockscancer. Förstudien består av totalt 40 patienter och är beräknad att slutföras under 2018. I det fall förstudien är framgångsrik kommer den att följas upp av en prospektiv, randomiserad klinisk prövning.

IndiTreat® utvecklades ursprungligen för kolorektalcancer. Det har i den pågående kliniska studien inom denna indikation framkommit att IndiTreat® på ett enkelt sätt kan anpassas för äggstockscancer. Vid försök på åtta patienter med äggstockscancer har 2cureX framgångsrikt genererat 3D mikrotumörer i 100 procent av fallen. Dessa mikrotumörer behandlas sedan med standardläkemedel och prövningsläkemedel för att identifiera de läkemedel som patienterna svarar på behandling av.

Professor Claus Høgdall (RH), ansvarig prövare, säger: “Äggstockscancer är en sjukdom där patienten tyvärr oftast diagnosticeras i ett sent skede med en utspridd sjukdom som kräver omfattande kirurgi och kemoterapi. Tyvärr diagnosticeras cirka 75% av äggstockscancerpatienterna med omfattande metastaser och upp till 80% av dessa patienter drabbas av återfall samt utvecklar resistans mot kemoterapi. Vi hoppas att IndiTreat®-testet kommer möjliggöra för oss att undvika att behandla med icke-effektiva kemoterapibehandlingar och istället möjliggöra för oss att erbjuda patienterna individanpassade, effektiva behandlingar. Vi förväntar oss att förstudien kommer att avslutas under 2018. En framgångsrik förstudie planeras att följas upp med en prospektiv, randomiserad klinisk prövning för att validera förmågan hos IndiTreat®-testet att förutse resistans eller effektivitet för en specifik onkologibehandling”.

Förstudien har godkänts av etiska kommittéer i Danmark och Tyskland. Syftet med studien är att utvärdera förmågan hos IndiTreat® att förutse läkemedelskänslighet och resistans hos patienter med långt framskriden (steg II-IV) äggstockscancer. Det första målet med studien är att visa att mikrotumörer kan etableras av både den primära tumören och metastaserna. Detta mål har nu nåtts. Dessa 3D mikrotumörer kommer nu att bli jämförda avseende känslighet och resistans mot standardläkemedel och prövningsläkemedel. Förstudien beräknas avslutas under 2018 efter att ha testats på 40 patienter. Studien är en prövarinitierad studie där kostnader delas mellan de deltagande sjukhusen och 2cureX. I det fall förstudien blir framgångsrik kommer den att följas upp av en prospektiv, randomiserad klinisk prövning.

Konsult Andreas Block vid UKE: ”Jag är entusiastisk över de preliminära kliniska resultaten som har observerats i äggstockscancer. Det är av särskild vikt inom äggstockscancer att vi väljer rätt läkemedel och rätt tillfälle så snart standardbehandlingarna inte längre har någon verkan. Med en teknologi såsom IndiTreat® kommer vi ha bättre förutsättningar att ifrågasätta standardbehandlingar för respektive patient om den specifika tumören svarar bättre på behandling med off-label-läkemedel. UKE har sedan 2012 samarbetat med 2cureX i utvecklingen av ett förutseende verktyg för behandlingen av kolorektalcancer. Det är spännande att upptäcka att IndiTreat®-teknologin kommer att ha en bredare tillämpbarhet”.

Ole Thastrup, VD för 2cureX, är nöjd över att IndiTreat®-metoden, som hittills har använts för kolorektalcancer, nu även är tillämpbar på äggstockscancer. Han förklarar:

”Baserat på de första kliniska testerna inom äggstockscancer, finns det flera anledningar till optimism”, förklarar Ole Thastrup. ”Jag är förhoppningsfull att samarbetet mellan RH, UKE och 2cureX avseende anpassning av metoden till äggstockscancer i närtid kommer att kunna hjälpa kvinnor globalt med behandling av denna fruktansvärda sjukdom”, betonar han.

”Det är härutöver till stor glädje att se att vi på bara sex månader sedan noteringen av 2cureX på Nasdaq Stockholm First North har kunnat leverera på ett av de viktiga framtida verksamhetsmålen – att utvidga verksamheten till ytterligare en solid cancer utöver kolorektalcancer. Detta är ett stort strategiskt steg framåt i utvecklingen av vår verksamhet och expanderar underlaget för framgång med IndiTreat®”.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

URL: www.2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal- och äggstockscancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).