Kommuniké från årsstämma i 2cureX AB (publ)

May 29 | 2018
Idag, den 28 maj 2018, hölls årsstämma 2cureX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade härutöver om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att inget styrelsearvode ska utgå. Stämman beslutade vidare att ett revisionsbolag ska utses till bolagets revisor och att ingen revisorssuppleant utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Povl-André Bentz, Jørgen Drejer, Juan Farré, Simon Hoffman, Timm Jessen, Ulrich Spengler och Ole Thastrup omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Povl-André Bentz. Stämman beslutade vidare att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om incitamentsprogram för den anställda Jürgen Kupper genom emission av högst 160 000 teckningsoptioner

Stämman beslutade om emission av högst 160 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 16 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Jürgen Kupper, anställd i Bolagets dotterbolag 2cureX GmbH, som äger rätt att teckna högst 160 000 teckningsoptioner.
 2. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 1 juni 2018 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
 3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget beräknat som genomsnittet av slutkursen för Bolagets aktier på NASDAQ Stockholm First North på varje handelsdag under perioden 8 maj 2018 till och med 28 maj 2018 (båda dagarna inklusive) med tillsats av 12%.
 5. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 6. Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera en optionsplan för en anställd inom koncernen. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och den anställde att arbeta och verka för att Bolaget och koncernen når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling.
 7. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av separat bilaga som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.
 8. Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Beslut om incitamentsprogram för den anställda Maarten van der Linden genom emission av högst 80 000 teckningsoptioner

Stämman beslutade om emission av högst 80 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 8 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Maarten van der Linden, anställd i Bolagets dotterbolag 2cureX GmbH, som äger rätt att teckna högst 80 000 teckningsoptioner.
 2. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 1 juni 2018 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
 3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget beräknat som genomsnittet av slutkursen för Bolagets aktier på NASDAQ Stockholm First North på varje handelsdag under perioden 8 maj 2018 till och med 28 maj 2018 (båda dagarna inklusive) med tillsats av 12%.
 5. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 6. Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera en optionsplan för en anställd inom koncernen. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och den anställde att arbeta och verka för att Bolaget och koncernen når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling.
 7. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av separat bilaga som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.
 8. Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Beslut om incitamentsprogram för vissa av styrelsens ledamöter genom emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade om emission av högst 120 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 12 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelsens ordförande och en ytterligare ledamot, varvid styrelseordföranden äger rätt att teckna högst 80 000 teckningsoptioner och den andra ledamoten äger rätt att teckna högst 40 000 teckningsoptioner.
 2. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 1 juni 2018 på särskild teckningslista.
 3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget beräknat som genomsnittet av slutkursen för Bolagets aktier på NASDAQ Stockholm First North på varje handelsdag under perioden 8 maj 2018 till och med 28 maj 2018 (båda dagarna inklusive) med tillsats av 12%.
 5. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 6. Syftet med emissionen är att inom ramen för ett incitamentsprogram erbjuda vissa styrelsens ledamöter ett motivationshöjande ägarengagemang. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för bolagets aktieägare och deltagande styrelseledamöter att arbeta och verka för att bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de deltagande ledamöterna.
 7. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av separat bilaga som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.
 8. Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar som kan visa erforderliga vid registrering av besluten.

Malmö i maj 2018

2cureX AB (publ)

STYRELSEN

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

URL: www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal- och äggstockscancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).