2cureX accelererar lanseringen av IndiTreat®

December 10 | 2018
2cureX AB (“2cureX”) meddelar härmed att den kliniska valideringen av IndiTreat® fortlöper enligt plan och att bolaget har identifierat en strategisk möjlighet att accelerera utvecklingen av IndiTreat® och förbereda en förlansering av produkten på utvalda marknader redan under det andra halvåret 2019 följt av potentiellt tidigare marknadslansering än vad som initialt kommunicerats. Förlanseringen och den potentiellt tidigare marknadslanseringen kommer inte enbart öka möjligheterna till framgångsrik behandling av cancerpatienter men även möjliggöra att tidigare generera kassaflöde för 2cureX. Förlanseringen och den potentiellt tidigare marknadslanseringen kommer inte att kräva ytterligare kapital mot vad som tidigare har kommunicerats. Kapitalbehovet bedöms med största sannolikhet uppstå under det första halvåret 2019 för att på ett framgångsrikt sätt genomdriva förlanseringen och den efterföljande marknadslanseringen av IndiTreat®.

2cureX bedriver i dagsläget tre kliniska valideringsstudier med IndiTreat® i kolorektal-, äggstocks- och bukspottkörtelcancer tillsammans med kliniska partners. Produkten har erhållit CE-IVD-märkning, vilket innebär att 2cureX är berättigade att sälja IndiTreat®-test på EES-marknaden. Det faktum att IndiTreat®-testet för närvarande valideras i tre cancerindikationer har väckt stort intresse bland onkologer och på sjukhus. 2cureX har därför identifierat en strategisk möjlighet att initiera en förlansering av IndiTreat® på utvalda marknader redan under det andra halvåret 2019. De kliniska valideringsstudierna kommer att fortlöpa under förlanseringen, men bolaget bedömer att tidiga kliniska data från de pågående studierna kommer att vara tillräckligt för att inleda en förlansering som följs av en marknadslansering potentiellt tidigare än vad som initialt var tilltänkt.  

Förlanseringen och den potentiellt tidigare marknadslanseringen kommer inte enbart öka möjligheterna till framgångsrik behandling av cancerpatienter men även möjliggöra att tidigare generera kassaflöde för bolaget. 2cureX bedömer att kapitalbehovet kommer att uppstå under det första halvåret 2019 för att på ett framgångsrikt sätt genomföra förlanseringen av IndiTreat® under det andra halvåret 2019. Som kommunicerats tidigare i memorandumet som offentliggjordes före noteringsemissionen i oktober 2017 har 2cureX ett kapitalbehov om cirka 20 MSEK för att framgångsrikt lansera IndiTreat®. Den accelererade marknadslanseringen kommer inte att kräva ytterligare kapital utöver detta och kommer inte att påverka de målsättningar som kommunicerades i samband med noteringsemissionen i oktober 2017.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer    Maarten van der Linden, Chief Business Officer
E-post: ot@2curex.com    E-post: ml@2curex.com
Telefon: +45 221153 99    Telefon: +45 22902469
www.2curex.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

E-post: ca@sedermera.se

Telefon: +46 40 615 14 15

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2018.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat och CE-IVD-märkt funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstockscancer och bukspottkörtelcancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).