2cureX offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018

March 1 | 2019
2cureX AB (“2cureX”) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2018. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Ole Thastrup kommenterar
”Framgångarna under det gångna verksamhetsåret har möjliggjort för oss att accelerera lanseringen av IndiTreat® och redan under det andra halvåret 2019 planerar vi att göra en förlansering på utvalda marknader följt av en potentiellt tidigare marknadslansering än vad som initialt kommunicerats. Alldeles nyligen presenterade vi interimsresultat från valideringsstudien inom kolorektalcancer och resultaten visade att vi nått både den primära och sekundära slutpunkten. Av åtta patienter behandlade enligt IndiTreat® testresultat upplevde fem patienter progressionsfri överlevnad (PFS) åtta veckor efter inledd behandling. Att nå både den primära och sekundära slutpunkten vid denna halvtidsutvärdering understryker vår tro på IndiTreat®-teknologin och innebär att vi i samarbete med prövaren fortlöper studien mot slutsats.”

Fjärde kvartalet (2018-10-01 till 2018-12-31) – koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 912 KSEK (-2 451 KSEK).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,14 SEK (-0,18 SEK).
 • Soliditeten** uppgick till 52,3 % (88,6 %).
 • Kassa och bank uppgick till 20 063 KSEK (19 985 KSEK).

Helår (2018-01-01 till 2018-12-31) – koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (47 KSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 672 KSEK (-3 995 KSEK).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,80 SEK (-0,37 SEK).

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det fjärde kvartalet 2018:
10 350 000 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 31 december 2018: 10 350 000 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2018

 •  2cureX erhåller i början av oktober 2018 CE-IVD-märkning av sin produkt IndiTreat®. CE-IVD-märkningen berättigar 2cureX att sälja IndiTreat®-test i Europa. CE-IVD-märkningen placerar 2cureX i en unik position för att, helt enligt plan, framgångsrikt lansera IndiTreat® på den europeiska marknaden under 2020.
 •  2cureX erhåller i mitten av november 2018 tillsammans med den kliniska partnern Vejle Universitetssjukhus godkännande att inleda en klinisk studie i metastatisk bukspottkörtelcancer. IndiTreat® valideras därmed kliniskt i tre stora cancerindikationer (kolorektalcancer, äggstockscancer och bukspottkörtelcancer).
 •  2cureX meddelar i början av december 2018 att Bolaget accelererar lanseringen av IndiTreat®. Bolaget kommer att göra en förlansering på utvalda marknader redan under det andra halvåret 2019.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 •  2cureX stärker i mitten av januari 2019 organisationen genom att rekrytera Carit J Andersen som CFO för bolaget.
 •  I slutet av februari 2019 meddelade 2cureX positiva kliniska data som visar att dess kliniska prövning i kolorektalcancer har uppfyllt både den primära och sekundära slutpunkten vid en halvtidsutvärdering.

För fullständig bokslutskommuniké, se https://www.2curex.com/sv/investerare/rapporter/.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer    Carit Jacques Andersen, Chef Finance Officer
E-mail: ot@2curex.com    E-mail: CJA@2curex.com
Telefon: +45 22115399    Telefon: +45 20230970
www.2curex.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission
E-post: ca@sedermera.se
Telefon: +46 40 615 14 15

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2019.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottskörtelcancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).