2cureX offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet och första nio månader 2021

November 25 | 2021

2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed delårsrapport för det tredje kvartalet och första nio månader 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Fernando Andreu kommenterar

”Under tredje kvartalet 2021 har vi fokuserat på att sluta avtal i fler länder, utveckla nya produkter och stärka bilden av 2cureX hos Europas onkologer. Vårt uttalade mål är att finnas i 20 länder och att IndiTreat® ska användas på 30 sjukhus innan utgången av 2022 – och vi är på god väg.

Testning av läkemedelskänslighet fyller en lucka i dagens process för att välja behandling. Under de senaste månaderna har vi tillsammans med våra distributörer arbetat med att presentera IndiTreat®-testet och resultaten från TICC-studien för onkologer i hela Europa. Utan undantag har vi mötts av omedelbart intresse, vilket visar att testning av läkemedelskänslighet har hög prioritet inom cancerbehandlingen. Det bekräftades även på vår webbkonferens ”Precisionsonkologi bortom biomarkörer” i början av oktober 2021.

Inom medicintekniken och in vitro-diagnostiken måste man komma överens om villkoren med de enskilda sjukhusen – en komplex process som tar månader – innan onkologerna kan börja beställa tester. Det innebär att man behöver en lokal närvaro i varje land, och det är av den anledningen det är så angeläget för oss att utöka vårt distributörsnätverk.

Under tredje kvartalet 2021 tecknade vi två nya distributionsavtal (för Spanien och Slovenien), och antalet länder vi är verksamma i uppgår därmed till åtta. Alla distributörer arbetar intensivt med att förhandla fram villkoren för användning av IndiTreat® med nyckelsjukhus i sina respektive länder.

För att påskynda upptaget har vi startar ett utvärderingsprogram för IndiTreat®, som gör det möjligt för sjukhus att använda IndiTreat®-tester under mycket förmånliga villkor. Vi har också tillkännagett att vårt andra IndiTreat®-test lanseras i december, som stöd för beslut under första linjens behandling av patienter med metastaserad kolorektal cancer.

Till sist kan vi stolt meddela att Dr. Andrew Beggs, en ledande kirurg inom onkologi med omfattande erfarenhet av 3D-mikrotumörer, har anslutit sig till vårt kliniska råd.

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER
Den finansiella utvecklingen är fortsatt i linje med våra förväntningar, och med en kassa på 72,5 miljoner SEK vid utgången av det tredje kvartalet 2021 har vi kapitalresurser för våra nuvarande aktiviteter och tillväxtplaner.”

Första nio månader (2021-01-01 till 2021-09-30) – koncern

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
Övriga rörelseintäkter uppgick till 4 850 KSEK (10 179 KSEK)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till –15 202 KSEK (-5 773 KSEK)
Resultatet per aktie* uppgick till -0,79 SEK (-0,38 SEK)
Soliditeten** uppgick till 96 % (90 %)
Kassa och bank uppgick till 72 498 KSEK (63 977 KSEK).

 *Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det första nio månader 2021: 16 054 288 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 30 november 2021: 17 475 716 aktier.
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser det tredje kvartalet 2021

Juli:
2cureX erhåller certifiering enligt ISO 13485:2016, en viktig milstolpe för bolagets ansträngningar att göra 3D-mikrotumörer till en rutinmässig del av den kliniska praktiken.

Augusti:
2cureX utser Dr. John L. Marshall and Dr. Jesús García-Foncillas som nya kliniska rådgivare, båda internationellt erkända och renommerade onkologer.

2cureX meddelar i pressmeddelande, att den nu kan förutsäga svar på antiangiogena läkemedel med en modifierad version av dess lndiTreat®-teknik

September:
Werfen, ledande specialist inom diagnostiklösningar, ska distribuera 2cureX produkter i Spanien

Väsentliga händelser efter periodens utgång

October:
2cureX tecknar distributionsavtal med Labormed i Slovenien

2cureX ger en livesänd strategiupp-datering om bolagets produktportfölj och kommersialiseringsstrategi den 12 oktober 2021

2cureX presenterar kommersiella mål för 2022 i samband med den livesända strategiuppdateringen den 12 oktober 2021

2cureX slutförde framgångsrikt EU-projektet MicroCaT och erhöll den sista delutbetalningen av ett stöd om 3,0 MEUR

Mangold Fondkommission AB publicerade en uppdaterad bolagsanalys av 2cureX