Kommuniké från extra bolagsstämma i 2cureX AB (publ)

April 2 | 2019
Idag, den 2 april 2019, hölls extra bolagsstämma i 2cureX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter 

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter.

Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade att Camilla Huse Bondesson nyväljs som styrelseledamot. Vidare beslutade stämman att entlediga Juan Farré, Simon Hesse Hoffman samt Ulrich Spengler, som på deras egen anmodan önskat avgång ur styrelsen. Övriga styrelseledamöter kvarstår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle, med aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara ett belopp om högst
25 000 000 kronor i total emissionslikvid.

Emissionen ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga vid registrering av besluten. 

Malmö i april 2019
2cureX AB (publ)
STYRELSEN 

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer   Maarten van der Linden, Chief Business Officer
E-post: ot@2curex.com   E-post: ml@2curex.com
Telefon: +45 22 11 53 99   Telefon: +45 22 90 24 69
www.2curex.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission
E-post: ca@sedermera.se
Telefon: +46 40 615 14 15

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin. De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).